Language of document : ECLI:EU:F:2008:173

SODBA SODIŠČA ZA USLUŽBENCE (tretji senat)

z dne 11. decembra 2008

Zadeva F-93/07

Beatriz Acosta Iborra in drugi

proti

Komisiji Evropskih skupnosti

„Javni uslužbenci – Uradniki – Napredovanje – Napredovalno obdobje 2006 – Sposobnost delati v tretjem jeziku“

Zadeva: Tožba, vložena na podlagi člena 236 ES in člena 152 AE, s katero B. Acosta Iborra in devet drugih uradnikov Komisije Sodišču za uslužbence predlaga predvsem, naj razglasi za nične odločbe o njihovem nenapredovanju v napredovalnem obdobju 2006.

Odločitev: Odločbe o nenapredovanju tožeče stranke in devetih drugih uradnikov Komisije v napredovalnem obdobju 2006 se razglasijo za nične. Komisija nosi svoje stroške in stroške tožečih strank. Svet Evropske unije, intervenient v podporo predlogom Komisije, nosi svoje stroške.

Povzetek

1.      Postopek – Vloga, s katero se postopek začne – Zahteve obličnosti – Nepredložitev izpodbijanega akta

(Statut Sodišča, člen 21; Poslovnik Sodišča prve stopnje, člen 44, od (3) do (6))

2.      Uradniki – Napredovanje – Pogoji – Dokaz sposobnosti delati v tretjem jeziku

(Kadrovski predpisi za uradnike, člen 45(2); Priloga III, člen 7, in Priloga XIII, člen 11)

1.      Če sodni tajnik v nasprotju s členom 44(6) Poslovnika Sodišča prve stopnje tožeče stranke, ki k tožbi ni priložila sporne odločbe, ne pozove, naj jo dopolni, sodišče Skupnosti tožeči stranki ne sme odvzeti take možnosti dopolnitve, s tem da tožbo razglasi za nedopustno zaradi neupoštevanja pogojev iz člena 44(4) navedenega poslovnika.

(Glej točko 18.)

Napotitev na:

Sodišče za uslužbence: 5. november 2008, Avanzata in drugi proti Komisiji, F‑48/06, še neobjavljena v ZOdl. JU, točki 49 in 50.

2.      Člen 45(2) Kadrovskih predpisov v različici, ki izhaja iz Uredbe št. 723/2004 o spremembi Kadrovskih predpisov za uradnike in pogojev za zaposlitev drugih uslužbencev in določa, da mora uradnik pred prvim napredovanjem izkazati sposobnost delati v tretjem jeziku, se uporablja šele od začetka veljavnosti skupnih določb za izvajanje, ki so jih soglasno sprejele institucije.

Ker je zakonodajalec v vsakem primeru v skladu s členom 11 Priloge XIII h Kadrovskim predpisom izključil uporabo člena 45(2) za napredovanja, ki so začela veljati pred 1. majem 2006, tega člena ni mogoče uporabljati pred začetkom veljavnosti navedenih skupnih določb za izvajanje pod pogoji, ki jih zahteva zakonodajalec, in sicer, da je zagotovljena enotna uporaba v različnih institucijah in da je ta nova obveznost iz Kadrovskih predpisov povezana z možnostjo uradnikov, da dostopajo do usposabljanja v tretjem jeziku. Tako institucija ne more uporabljati tega člena Kadrovskih predpisov v skladu s pravili, ki jih določi sama.

(Glej točke od 33 do 36.)