Language of document : ECLI:EU:F:2008:172

VIRKAMIESTUOMIOISTUIMEN TUOMIO (kolmas jaosto)

11 päivänä joulukuuta 2008

Asia F-92/07

Pascal Evraets

vastaan

Euroopan yhteisöjen komissio

Henkilöstö – Virkamiehet – Ylennys – Vuoden 2006 ylennyskierros – Kyky työskennellä kolmannella kielellä

Aihe: EY 236 ja EA 152 artiklan nojalla nostettu kanne, jossa Evraets vaatii muun muassa sen päätöksen kumoamista, jolla hänet jätettiin ylentämättä vuoden 2006 ylennyskierroksella.

Ratkaisu: Päätös, jolla kantaja jätettiin ylentämättä vuoden 2006 ylennyskierroksella, kumotaan. Komissio vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan ja kantajan oikeudenkäyntikuluista. Euroopan unionin neuvosto, joka on ollut väliintulijana tukeakseen komission vaatimuksia, vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan.

Tiivistelmä

1.      Oikeudenkäyntimenettely – Kannekirjelmä – Muotomääräykset – Riidanalaisen toimenpiteen toimittamatta jättäminen

(Yhteisöjen tuomioistuimen perussäännön 21 artikla; ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen työjärjestyksen 44 artiklan 3–6 kohta)

2.      Virkamiehet – Ylennys – Edellytykset – Virkamiehen on osoitettava kykenevänsä työskentelemään kolmannella kielellä

(Henkilöstösääntöjen 45 artiklan 2 kohta sekä liitteessä III oleva 7 artikla ja liitteessä XIII oleva 11 artikla)

1.      Kun kirjaaja ei ole, toisin kuin ensimmäisen oikeusasteen työjärjestyksen 44 artiklan 6 kohdassa määrätään, kehottanut kantajaa, joka ei ole liittänyt kanteeseensa riidanalaista päätöstä, korjaamaan tätä tilannetta, yhteisöjen tuomioistuimet eivät voi evätä kantajalta tällaista mahdollisuutta tilanteen korjaamiseen ja todeta, ettei kannetta voida ottaa tutkittavaksi, koska kyseisen työjärjestyksen 44 artiklan 4 kohdan edellytyksiä ei ole noudatettu.

(ks. 21 kohta)

Viittaukset:

Virkamiestuomioistuin: asia F‑48/06, Avanzata ym. v. komissio, 5.11.2008 (49 ja 50 kohta, ei vielä julkaistu oikeustapauskokoelmassa)

2.      Henkilöstösääntöjen 45 artiklan 2 kohtaa, sellaisena kuin se on annettu virkamiesten henkilöstösääntöjen ja muuhun henkilöstöön sovellettavien palvelussuhteen ehtojen muuttamisesta annetulla asetuksella N:o 723/2004, jossa säädetään virkamiehelle kuuluvasta velvollisuudesta osoittaa ennen ensimmäistä ylennystä, että hän kykenee työskentelemään kolmannella kielellä, sovelletaan vasta toimielinten yhteisestä sopimuksesta antamien yhteisten täytäntöönpanosäännösten voimaantulosta alkaen.

Koska lainsäätäjä on henkilöstösääntöjen liitteessä XIII olevan 11 artiklan mukaan joka tapauksessa sulkenut pois sen soveltamisen niihin ylennyksiin, jotka tulivat voimaan ennen 1.5.2006, 45 artiklan 2 kohtaa ei voida soveltaa ennen kyseisten yhteisten täytäntöönpanosäännösten voimaantuloa lainsäätäjän edellyttämässä tilanteessa eli siten, että voidaan taata yhdenmukainen soveltaminen eri toimielimissä, ja siten, että tämä uusi henkilöstösäännöissä asetettu velvollisuus liitetään virkamiehillä olevaan mahdollisuuteen saada koulutusta kolmannella kielellä. Näin ollen toimielin voi soveltaa tätä henkilöstösääntöjen artiklaan vain sen itsensä määrittämien yksityiskohtaisten säännösten mukaisesti.

(ks. 35–38 kohta)