Language of document : ECLI:EU:F:2008:172

HOTĂRÂREA TRIBUNALULUI FUNCȚIEI PUBLICE

(Camera a treia)

11 decembrie 2008

Cauza F‑92/07

Pascal Evraets

împotriva

Comisiei Comunităților Europene

„Funcție publică – Funcționari – Promovare – Exercițiul de promovare 2006 – Capacitatea de a lucra într‑o a treia limbă”

Obiectul: Acțiune formulată în temeiul articolelor 236 CE și 152 EA, prin care domnul Evraets solicită, printre altele, anularea deciziei de a nu fi promovat în cadrul exercițiului de promovare 2006

Decizia: Anulează decizia de a nu îl promova pe domnul Evraets în cadrul exercițiului de promovare 2006. Obligă Comisia Comunităților Europene la suportarea propriilor cheltuieli de judecată, precum și a cheltuielilor de judecată efectuate de reclamant. Consiliul Uniunii Europene, intervenient în susținerea concluziilor Comisiei, suportă propriile cheltuieli de judecată.

Sumarul hotărârii

1.      Procedură – Cerere de sesizare a instanței – Cerințe de formă – Nedepunerea actului atacat

[Statutul Curții de Justiție, art. 21; Regulamentul de procedură al Tribunalului de Primă Instanță, art. 44 alin. (3)-(6)]

2.      Funcționari – Promovare – Condiții – Demonstrarea capacității de a lucra într‑o a treia limbă

[Statutul funcționarilor, art. 45 alin. (2); anexa III art. 7 și anexa XIII art. 11]

1.      Atunci când, contrar articolului 44 alineatul (6) din Regulamentul de procedură al Tribunalului de primă instanță, grefierul nu a solicitat reclamantului, care nu a anexat decizia în litigiu la cererea sa introductivă, să îndrepte neregularitatea acesteia, instanța comunitară nu îl poate priva de o astfel de posibilitate de regularizare declarând inadmisibilă acțiunea pentru nerespectarea condițiilor prevăzute la articolul 44 alineatul (4) din Regulamentul de procedură menționat.

(a se vedea punctul 21)

Trimitere la:

Tribunalul Funcției Publice: 5 noiembrie 2008, Avanzata și alții/Comisia, F‑48/06, nepublicată încă în Repertoriu, punctele 49 și 50

2.      Articolul 45 alineatul (2) din statut, în versiunea rezultată din Regulamentul nr. 723/2004 de modificare a Statutului funcționarilor și a Regimului aplicabil celorlalți agenți, care prevede obligația funcționarului de a demonstra, înainte de prima promovare, capacitatea de a lucra într‑o a treia limbă, nu este aplicabil decât de la intrarea în vigoare a dispozițiilor comune de punere în aplicare, adoptate de comun acord de instituții.

Astfel, întrucât, în orice caz, potrivit articolului 11 din anexa XIII la statut, legiuitorul a exclus aplicarea sa pentru promovările care intră în vigoare înainte de 1 mai 2006, articolul 45 alineatul (2) nu poate fi aplicat înainte de intrarea în vigoare a dispozițiilor comune de punere în aplicare respective în condițiile impuse de legiuitor, și anume garanția unei aplicări uniforme în diferitele instituții și legătura acestei noi obligații statutare cu posibilitatea funcționarilor de a accede la formare într‑o a treia limbă. Astfel, o instituție nu poate aplica acest articol din statut în modalități determinate de ea însăși.

(a se vedea punctele 35-38)