Language of document : ECLI:EU:F:2008:172

PERSONALDOMSTOLENS DOM

(tredje avdelningen)

den 11 december 2008

Mål F-92/07

Pascal Evraets

mot

Europeiska gemenskapernas kommission

”Personalmål – Tjänstemän – Befordran – Befordringsförfarandet 2006 – Förmåga att arbeta på ett tredje språk”

Saken: Talan väckt av Pascal Evraets med stöd artiklarna 236 EG och 152 EA, med yrkande bland annat om att beslutet att inte befordra honom under befordringsförfarandet 2006 ska ogiltigförklaras.

Avgörande: Beslutet att inte befordra Pascal Evraets med avseende på befordringsförfarandet 2006 ogiltigförklaras. Kommissionen ska bära sina rättegångskostnader och ersätta sökandens rättegångskostnader. Rådet, som har intervenerat till stöd för kommissionen, ska bära sina rättegångskostnader.

Sammanfattning

1.      Förfarande – Ansökan genom vilken talan väckts – Formkrav – Underlåtenhet att ge in den angripna rättsakten

(Domstolens stadga, artikel 21; förstainstansrättens rättegångsregler, artikel 44.3–44.6)

2.      Tjänstemän – Befordran – Villkor – Styrkande av förmågan att arbeta på ett tredje språk

(Tjänsteföreskrifterna, artikel 45.2; bilagorna III, artikel 7, och XIII, artikel 11)

1.      Gemenskapsdomstolen kan inte beröva en sökande, som inte har bilagt det angripna beslutet till ansökan, möjligheten att rätta ansökan genom att avvisa talan på grund av att villkoren i artikel 44.4 i förstainstansrättens rättegångsregler inte är uppfyllda, när justitiesekreteraren i strid med artikel 44.6 i rättegångsreglerna inte har förelagt sökanden att avhjälpa bristen.

(se punkt 21)

Hänvisning till:

Personaldomstolen 5 november 2008, Avanzata m.fl. mot kommissionen, F‑48/06, REGP 2008, I‑A-1-0000 och s. II‑A-1-0000, punkterna 49 och 50

2.       I artikel 45.2 i tjänsteföreskrifterna, i dess lydelse enligt förordning nr 723/2004 om ändring av tjänsteföreskrifterna för tjänstemän och anställningsvillkoren för övriga anställda, föreskrivs att en tjänsteman före sin första befordran ska visa sin förmåga att arbeta på ett tredje språk. Den bestämmelsen är emellertid endast tillämplig efter det att de allmänna genomförandebestämmelserna har trätt i kraft, vilka antas gemensamt av institutionerna.

Lagstiftaren har i artikel 11 i bilaga XIII till tjänsteföreskrifterna föreskrivit att artikel 45.2 inte ska tillämpas på befordran som får verkan före den 1 maj 2006. Den artikeln kan därför inte tillämpas före det att de allmänna genomförandebestämmelserna har trätt i kraft på de villkor som uppställts av lagstiftaren, det vill säga en garanti för att de tillämpas enhetligt i de olika institutionerna och möjligheten för tjänstemännen att få tillträde till utbildning i ett tredje språk, vilken är förbunden med den nya skyldigheten. En institution kan därför inte tillämpa denna artikel i tjänsteföreskrifterna i enlighet med föreskrifter som den har antagit ensam.

(se punkterna 35–38)