Language of document : ECLI:EU:F:2009:122

PERSONALDOMSTOLENS DOM

(andra avdelningen)

den 24 september 2009

Mål F-94/07

Jean Rebizant m.fl.

mot

Europeiska gemenskapernas kommission

”Personalmål – Tjänstemän – Befordran – Befordringsförfarandet år 2006 – Multipliceringsfaktor – Artikel 6.2 i tjänsteföreskrifterna – Artikel 9 i bilaga XIII till tjänsteföreskrifterna – Tröskelvärde”

Saken: Talan väckt av sökandena Rebizant, Vlandas och Vocino enligt artiklarna 236 EG och 152 EA med yrkande om ogiltigförklaring av kommissionens beslut att inte befordra sökandena till lönegrad AD 13 vid befordringsförfarandet 2006.

Avgörande: Talan ogillas. Vardera parten ska bära sina rättegångskostnader.

Sammanfattning

Talan om ogiltigförklaring – Grunder – Verkningslös grund

Inom ramen för en talan om ogiltigförklaring är en grund verkningslös om den, för det fall den anses motiverad, inte kan medföra att sökandens yrkande om ogiltigförklaring bifalles. Om en tjänsteman, vars lön är att hänföra till en del av den allmänna budgeten, väcker talan mot ett kommissionsbeslut vari anges att tjänstemannen inte befordrats, trots att tjänstemannen inte hade kunnat befordras på grund av att tjänstemannen har ett otillräckligt totalt antal befordringspoäng, ska tjänstemannen således inte anses ha ett berättigat intresse av att få ett beslut ogiltigförklarat när det redan är fastställt att det inte är möjligt att fatta något annat än ett identiskt beslut såvitt avser tjänstemannen.

(se punkterna 61 och 62)

Hänvisning till

Domstolen 21 september 2000, C‑46/98 P, EFMA mot rådet, REG 2000, s. I‑7079, punkterna 37 och 38; 30 september 2003, C‑76/01 P, Eurocoton m.fl. mot rådet, REG 2003, s. I‑10091, punkt 52

Förstainstansrätten 6 juni 2007, T‑432/04, Parlante mot kommissionen, REGP 2007, s. I‑A‑2‑0000 och II‑A‑2‑0000, punkt 38