Language of document :

Skarga wniesiona w dniu 3 lutego 2021 r. – Komisja Europejska/Republika Grecka

(Sprawa C-70/21)

Język postępowania: grecki

Strony

Strona skarżąca: Komisja Europejska (przedstawiciele: M. Kostantinidis, M. Noll-Ehlers)

Strona pozwana: Republika Grecka

Żądania strony skarżącej

Skarżąca wnosi do Sądu o:

A) Stwierdzenie, że Republika Grecka:

przekraczając w sposób systematyczny i stały dopuszczalne wartości stężeń PM10 w odniesieniu do obowiązującej od roku 2005 dobowej wartości dopuszczalnej w strefie/aglomeracji ΕL0004 Salonik, uchybiła zobowiązaniom ciążącym na niej na mocy art. 13 w związku z załącznikiem XI do dyrektywy 2008/50/WE1 ;

nie podejmując do dnia 11 czerwca 2010 r. działań niezbędnych do zapewnienia zgodności z dopuszczalnymi wartościami PM10 w strefie/aglomeracji ΕL0004 Salonik, uchybiła zobowiązaniom spoczywającym na niej na mocy art. 23 ust. 1 dyrektywy 2008/50 (w związku z sekcją A załącznika XV do wspomnianej dyrektywy), w szczególności przewidzianemu w art. 23 ust. 1 akapit drugi tej dyrektywy zobowiązaniu określenia odpowiednich działań, tak aby okres, w którym nie są one dotrzymane, był jak najkrótszy.

B) Obciążenie Republiki Greckiej kosztami postępowania.

Zarzuty i główne argumenty

Poprzez zarzut pierwszy skargi Komisja podkreśla, że dyrektywa 2008/50 w sprawie jakości powietrza i czystszego powietrza dla Europy zobowiązuje państwa członkowskie do ograniczenia narażenia ludności na pył (PM10). Komisja twierdzi na podstawie przekazanych jej sprawozdań rocznych dotyczących jakości powietrza, że Republika Grecka trwale nie zapewniła zgodności z dobowymi dopuszczalnymi wartościami w aglomeracji ΕL0004 Salonik po roku 2005, w którym stała się obowiązkowa zgodność z dobowymi i rocznymi dopuszczalnymi wartościami PM10 (początkowo na podstawie art. 5 ust. 1 dyrektywy 1999/30/EWG, następnie na podstawie art. 13 dyrektywy 2008/50).

Poprzez zarzut drugi skargi Komisja zauważa, że w art. 23 ust. 1 akapit drugi dyrektywy nałożono na państwa członkowskie w przypadku przekroczenia wartości dopuszczalnych jasny i niezwłoczny obowiązek opracowania planów ochrony powietrza obejmujących odpowiednie działania, tak aby okres, w którym nie są one dotrzymane, był jak najkrótszy. Komisja utrzymuje, że wbrew art. 23 ust. 1 dyrektywy 2008/50 Republika Grecka nie opracowała odpowiedniego planu ochrony powietrza w odniesieniu do aglomeracji EL0004 Salonik.

____________

1 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/50/WE z dnia 21 maja 2008 r. w sprawie jakości powietrza i czystszego powietrza dla Europy (Dz.U. 2008, L 152, s. 1).