Language of document :

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Rechtbank Den Haag, místo jednání 's-Hertogenbosch (Nizozemsko) dne 4. února 2021 – X v. Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid

(Věc C-69/21)

Jednací jazyk: nizozemština

Předkládající soud

Rechtbank Den Haag, místo jednání 's-Hertogenbosch

Účastníci původního řízení

Žalobce: X

Žalovaný: Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid

Předběžné otázky

Může zásadní zvýšení intenzity bolestí způsobené absencí léčby při nezměněném klinickém obrazu nemoci představovat situaci, která je v rozporu s čl. 19 odst. 2 Listiny základních práv Evropské unie (dále jen „Listina“) ve spojení s jejími články 1 a 4, jestliže nebude pozastavena povinnost vycestovat vyplývající ze směrnice 2008/115/ES1 (dále jen „směrnice o navracení“)?

2)    Je stanovení pevné lhůty, během níž se musí projevit důsledky absence léčby, aby bylo možno předpokládat zdravotní překážky pro povinnost návratu vyplývající ze směrnice o navracení, slučitelná s článkem 4 Listiny ve spojení s jejím článkem 1? Není-li stanovení pevné lhůty v rozporu s unijním právem, může v tom případě členský stát stanovit jednu obecnou lhůtu, která je pro všechna možná onemocnění a všechny možné zdravotní důsledky stejná?

3)    Je ustanovení, podle nějž musí být následky vyhoštění posuzovány výhradně v rámci otázky, zda a za jakých okolností může cizinec cestovat, slučitelné s čl. 19 odst. 2 Listiny ve spojení s jejími články 1 a 4 a se směrnicí o navracení?

4)    Vyžaduje článek 7 Listiny ve spojení s jejími články 1 a 4 ve světle směrnice o navracení, aby zdravotní stav cizince a léčba, které se mu v členském státě dostává, byly posuzovány v rámci otázky, zda musí být povolen pobyt na základě soukromého života? Vyžaduje čl. 19 odst. 2 Listiny ve spojení s jejími články 1 a 4 ve světle směrnice o navracení, aby se při posuzování, zda lze zdravotní problémy považovat za překážku vyhoštění, přihlíželo k soukromému a rodinnému životu ve smyslu článku 7 Listiny?

____________

1 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/115/ES ze dne 16. prosince 2008 o společných normách a postupech v členských státech při navracení neoprávněně pobývajících státních příslušníků třetích zemí (Úř. věst. L 348, 24.12.2008, s. 98).