Language of document :

Vispārējās tiesas 2021. gada 14. jūlija spriedums – Arnautu/Parlaments

(Lieta T-740/20) 1

(Institucionālās tiesības – Noteikumi par Parlamenta deputātu izdevumiem un piemaksām – Parlamentārās palīdzības piemaksas – Nepamatoti izmaksāto summu atgūšana – Iebilde par prettiesiskumu – Tiesības uz aizstāvību – Kļūda vērtējumā)

Tiesvedības valoda – franču

Lietas dalībnieki

Prasītāja: Marie-Christine Arnautu (Parīze, Francija) (pārstāvis: F. Wagner, advokāts)

Atbildētājs: Eiropas Parlaments (pārstāvji: N. Görlitz, T. Lazian un M. Ecker)

Priekšmets

Prasība, kas ir pamatota ar LESD 263. pantu un ar ko tiek lūgts atcelt, pirmkārt, Parlamenta ģenerālsekretāra 2020. gada 21. septembra lēmumu piedzīt no prasītājas 87 203,46 EUR, kas nepamatoti samaksāti kā parlamentārās palīdzības piemaksa, un, otrkārt, ar to saistīto 2020. gada 22. oktobra paziņojumu par parādu.

Rezolutīvā daļa

Prasību noraidīt.

Marie-Christine Arnautu sedz savus, kā arī atlīdzina Eiropas Parlamenta tiesāšanās izdevumus.

____________

1     OV C 44, 8.2.2021.