Language of document :

Meddelande i Europeiska Unionens Officiella Tidning

 

     BESLUT MEDDELAT AV FÖRSTAINSTANSRÄTTENS ORDFÖRANDE

     den 7 maj 2002

i mål T-306/01 R: Abdirisak Aden m.fl. mot Europeiska unionens råd och Europeiska gemenskapernas kommission

(Interimistiskt förfarande ( Gemensam utrikes- och säkerhetspolitik ( Sanktioner mot talibanerna i Afghanistan ( Spärrande av tillgångar ( Krav på skyndsamhet)

    (Rättegångsspråk: svenska)

I mål T-306/01 R, Abdirisak Aden, Spånga (Sverige), Abdulaziz Ali, Järfälla (Sverige), Ahmed Yusuf, Spånga, Al Barakaat International Foundation, Spånga, företrädda av advokaterna L. Silbersky och T. Olsson mot Europeiska unionens råd (ombud: M. Vitsentzatos och I. Rådestad) och Europeiska gemenskapernas kommission (ombud: A. Van Solinge och J. Enegren), angående en talan om uppskov med verkställigheten av rådets förordning (EG) nr 467/2001 av den 6 mars 2001 om förbud mot export av vissa varor och tjänster till Afghanistan, skärpning av flygförbudet och förlängning av spärrandet av tillgångar och andra finansiella medel beträffande talibanerna i Afghanistan och om upphävande av förordning (EG) nr 337/2000 (EGT L 67, s. 1), och av kommissionens förordning (EG) nr 2199/2001 av den 12 november 2001 om ändring, för fjärde gången, av förordning nr 467/2001 (EGT L 295, s. 16), såvitt avser sökandena, tills förstainstansrätten har avgjort målet i huvudsak, har förstainstansrättens ordförande den 7 maj 2002 meddelat följande beslut:

1)Det interimistiska yrkandet ogillas.

2)Beslut om rättegångskostnader kommer att meddelas senare.

____________