Language of document :

Meddelande i Europeiska Unionens Officiella Tidning

 

Förstainstansrättens dom av den 21 september 2005 - Yusuf och Al Barakaat International Foundation mot rådet och kommissionen

(mål T-306/01)(1)

("Gemensam utrikes- och säkerhetspolitik - Restriktiva åtgärder mot personer och enheter knutna till Usama bin Ladin, nätverket al-Qaida och talibanerna - Gemenskapens behörighet - Frysning av penningmedel - Grundläggande rättigheter - Jus cogens - Domstolsprövning - Talan om ogiltigförklaring")

Rättegångsspråk: svenska

Parter

Sökande: Ahmed Ali Yusuf (Spånga (Sverige) och Al Barakaat International Foundation (ombud: advokaterna L. Silbersky och T. Olsson)

Svarande: Europeiska unionens råd (ombud: M. Vitsentzatos, I. Rådestad, E. Karlsson och M. Bishop) och Europeiska gemenskapernas kommission (ombud: A. Van Solinge, J. Enegren och C. Brown)

Part som har intervenerat till stöd för svarandena: Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland (ombud: inledningsvis J. Collins, därefter R. Caudwell, den sistnämnda biträdd av S. Moore, barrister)

Saken

Inledningsvis angående en talan om ogiltigförklaring av dels rådets förordning (EG) nr 467/2001 av den 6 mars 2001 om förbud mot export av vissa varor och tjänster till Afghanistan, skärpning av flygförbudet och förlängning av spärrandet av tillgångar och andra finansiella medel beträffande talibanerna i Afghanistan och om upphävande av förordning (EG) nr 337/2000 (EGT L 67, s. 1), dels kommissionens förordning (EG) nr 2199/2001 av den 12 november 2001 om ändring, för fjärde gången, av förordning nr 467/2001 (EGT L 295, s. 16), därefter om ogiltigförklaring av rådets förordning (EG) nr 881/2002 av den 27 maj 2002 om införande av vissa särskilda restriktiva åtgärder mot vissa med Usama bin Ladin, nätverket al-Qaida och talibanerna associerade personer och enheter och om upphävande av förordning nr 467/2001 (EGT L 139, s. 9)

Domslut

Det saknas anledning att pröva yrkandena om ogiltigförklaring av rådets förordning (EG) nr 467/2001 av den 6 mars 2001 om förbud mot export av vissa varor och tjänster till Afghanistan, skärpning av flygförbudet och förlängning av spärrandet av tillgångar och andra finansiella medel beträffande talibanerna i Afghanistan och om upphävande av förordning (EG) nr 337/2000, och av kommissionens förordning (EG) nr 2199/2001 av den 12 november 2001 om ändring, för fjärde gången, av rådets förordning (EG) nr 467/2001.

Yrkandena om ogiltigförklaring av rådets förordning (EG) nr 881/2002 av den 27 maj 2002 om införande av vissa särskilda restriktiva åtgärder mot vissa med Usama bin Ladin, nätverket al-Qaida och talibanerna associerade personer och enheter och om upphävande av förordning (EG) nr 467/2001 ogillas.

Sökandena skall förutom sina egna kostnader ersätta rådets kostnader samt de kostnader som kommissionen har haft fram till den 10 juli 2002, inbegripet de kostnader som är hänförliga till det interimistiska förfarandet.

Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland skall bära sina kostnader, och kommissionen skall bära sina kostnader för perioden efter den 10 juli 2002.

____________

1 -

2 - ) EUT C 44, 16.2.2002.