Language of document :

Žaloba podaná dne 14. prosince 2017 – Lucembursko v. Komise

(Věc T-816/17)

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Žalobce: Lucemburské velkovévodství (zástupci: D. Holderer, zmocněnec, D. Waelbroeck a A. Steichen, advokáti)

Žalovaná: Evropská komise

Návrhová žádání

Žalobce navrhuje, aby Tribunál:

prohlásil žalobu za přípustnou a opodstatněnou,

zrušil rozhodnutí Komise ze dne 4. října 2017 o státní podpoře SA.38944 údajně poskytnuté Lucemburskem ve prospěch společnosti Amazon,

podpůrně zrušil rozhodnutí Komise ze dne 4. října 2017 o státní podpoře SA.38944 údajně poskytnuté Lucemburskem ve prospěch společnosti Amazon v rozsahu, v němž nařizuje navrácení podpory, 

uložil Komisi náhradu nákladů řízení.

Žalobní důvody a hlavní argumenty

Na podporu žaloby předkládá žalobce pět žalobních důvodů.

První žalobní důvod, rozdělený do tří částí, vycházející z porušení článku 170 SFEU, jež má spočívat v tom, že Komise neprokázala existenci zvýhodnění ve prospěch společnosti Amazon EU S.à.r.l (dále jen „LuxOpCO“).

První část, vycházející z toho, že uplatňování daňového rozhodnutí a jeho prodloužení v roce 2011 nevedlo k poskytnutí žádného zvýhodnění, neboť poplatek zaplacený třetí osobou za licenci k nehmotnému majetku by byl vyšší než poplatek zaplacený společností LuxOpCo společnosti Amazon Europe Holding Technologies SCS (dále jen „LuxSCS“) na základě licenční dohody. Žalobkyně má za to, že se v rozhodnutí Komise ze dne 4. října 2017 o státní podpoře SA.38944 údajně poskytnuté Lucemburskem ve prospěch společnosti Amazon (dále jen „napadené rozhodnutí“) neprávem uvádí, že se poplatek skutečně zaplacený společností LuxOpCo odchyluje od ceny za obvyklých tržních podmínek.

Druhá část, vycházející ze zjevně nesprávného posouzení skutkového stavu a ze zjevně nesprávného právního posouzení v analýze provedené v napadeném rozhodnutí ohledně údajně nesprávného uplatnění transakční metody čistého rozpětí v daňovém rozhodnutí, a to jak při výběru testovaného účastníka, tak při uplatnění parametrů uvedené metody.

Třetí část, vycházející z argumentu, že naopak právě výpočet převodní ceny provedený Komisí v napadeném rozhodnutí by vedl k výsledku zjevně se odchylujícímu od zásady obvyklých tržních podmínek.

Druhý žalobní důvod, rozdělený do dvou částí, vycházející z porušení článku 107 TFUE, jež má spočívat v tom, že Komise neprokázala selektivnost předmětného daňového rozhodnutí.

První část, vycházející z toho, že Komise neprávem presumovala selektivnost předmětného daňového rozhodnutí, zatímco podle judikatury Komise nemůže usuzovat na existenci zvýhodnění a presumovat tak jeho selektivnost, nýbrž musí povinně v rámci analýzy selektivnosti nejprve definovat použitelný referenční rámec a poté identifikovat odchylku od tohoto referenčního rámce.

Druhá část, vycházející z toho, že Komise nepodala ve svých podpůrně uplatněných úvahách důkaz o údajné selektivnosti tvrzené podpory. Tyto dva podpůrné závěry o selektivnosti jsou podle žalobkyně zjevně vadné v tom smyslu, že se Komise mýlí v referenčním rámci a každopádně neprokázala existenci jakékoli odchylky od referenčních rámců.

Třetí žalobní důvod, vycházející z porušení článků 4 a 5 SFEU, jež má spočívat v tom, že Komise provádí skrytou daňovou harmonizaci tím, že vnucuje vlastní výklad „té správné“ převodní ceny, kterou by měla společnost LuxOpCo zaplatit společnosti LuxSCS na základě předmětné licenční dohody. V tomto ohledu žalobkyně tvrdí, že Komise ve skutečnosti využívá práva státních podpor k provedení skryté daňové harmonizace v oblasti převodních cen, a to v rozporu s výlučnou pravomocí členských států v oblasti přímých daní.

Čtvrtý žalobní důvod, vycházející z porušení nařízení 2015/1589 a práva na obhajobu, jež má spočívat v tom, že Komise jednala v rozporu s právem na obhajobu, když přijala rozhodnutí, kterým byly lapidárně vyloučeny podklady poskytnuté ex post společností Amazon a k jehož ústřednímu argumentu, tj. k chybnému výběru testovaného účastníka pro potřeby transakční metody čistého rozpětí, se Lucemburské velkovévodství či společnost Amazon nemohly důkladněji vyjádřit.

Pátý žalobní důvod, uplatněný podpůrně, vycházející z toho, že Komise porušila článek 16 nařízení 2015/1589, neboť navrácení podpory by bylo neslučitelné se zásadou právní jistoty vzhledem k dobré víře Lucemburského velkovévodství při uplatňování převodních cen a vzhledem k nepředvídatelnosti nového přístupu k převodním cenám uplatněného Komisí v napadeném rozhodnutí.

____________