Language of document :

Tožba, vložena 14. decembra 2017 – Luksemburg/Komisija

(Zadeva T-816/17)

Jezik postopka: francoščina

Stranki

Tožeča stranka: Veliko vojvodstvo Luksemburg (zastopniki: D. Holderer, agent, D. Waelbroeck in A. Steichen, odvetnika)

Tožena stranka: Evropska komisija

Predlogi

Tožeča stranka Splošnemu sodišču predlaga, naj:

ugotovi, da je tožba dopustna in utemeljena;

razglasi za ničen sklep Komisije z dne 4. oktobra 2017 o državni pomoči SA.38944, ki naj bi jo Luksemburg dodelil družbi Amazon;

podredno razglasi za ničen sklep Komisije z dne 4. oktobra 2017 o državni pomoči SA.38944, ki naj bi jo Luksemburg dodelil družbi Amazon, v delu v katerem se zahteva zagotovitev vračila pomoči;

Komisiji naloži plačilo stroškov.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve

Tožeča stranka v utemeljitev tožbe navaja pet tožbenih razlogov.

Prvi tožbeni razlog, sestavljen iz treh delov: kršitev člena 107 PDEU, ker Komisija ni ugotovila, da je bila družbi Amazon EU S.à.r.l (v nadaljevanju: LuxOpCO) zagotovljena prednost.

Prvi del: uporaba vnaprejšnje davčne informacije in podaljšanje njene veljavnosti v letu 2011 nista povzročila nobene prednosti, ker bi bilo nadomestilo, ki bi ga morala tretja oseba plačati za licenco za neopredmetena sredstva večje od nadomestila, ki ga je družba LuxOpCo plačala družbi Amazon Europe Holding Technologies SCS (v nadaljevanju: LuxSCS) na podlagi pogodbe o licenci. Tožeča stranka meni, da je v sklepu Komisije z dne 4. oktobra 2017 o državni pomoči SA.38944, ki naj bi jo Luksemburg dodelil družbi Amazon (v nadaljevanju: izpodbijana odločba), napačno ugotovljeno, da nadomestilo, ki ga je družba LuxOpCo dejansko plačala, odstopa od cene v običajnih tržnih pogojih.

Drugi del: očitne napake v zvezi z dejstvi in uporabo prava pri analizi, ki je bila opravljena v izpodbijanem sklepu in se nanaša na domnevno napačno uporabo metode stopnje čistega dobička v vnaprejšnji davčni informaciji, tako pri izbiri preiskovanega podjetja kot pri uporabi meril iz te metode.

Tretji del: izračun transfernih cen, ki ga je Komisija opravila v izpodbijanem sklepu, naj bi vodil do rezultata, ki očitno odstopa od standarda običajnih tržnih pogojev.

Drugi tožbeni razlog, sestavljen iz dveh delov: kršitev člena 107 PDEU ker naj Komisija ne bi ugotovila selektivnosti zadevne vnaprejšnje informacije.

Prvi del: Komisija naj bi napačno domnevala, da je zadevna vnaprejšnja davčna informacija selektivna, čeprav naj se Komisija na podlagi sodne prakse ne bi smela opreti na obstoj prednosti, da bi lahko domnevala o njeni selektivnosti, ampak bi morala v okviru svoje analize selektivnosti najprej obvezno opredeliti upoštevni referenčni okvir in nato ugotoviti odstopanje od tega referenčnega okvira.

Drugi del: Komisija naj ne bi dokazala domnevne selektivnosti pomoči, zatrjevane v njeni podredni obrazložitvi. Ti podredni trditvi o selektivnosti naj bi bili očitno napačni, ker naj bi se Komisija motila pri referenčnih okvirih in naj vsekakor ne bi dokazala obstoja kakršnegakoli odstopanja od teh okvirov.

Tretji tožbeni razlog: kršitev členov 4 in 5 PDEU, ker naj bi Komisija z določitvijo „dobre“ transferne cene, ki naj bi jo družba LuxOpCo morala plačati na podlagi zadevne pogodbe o licenci, izvajala prikrito davčno harmonizacijo. Tožeča stranka v zvezi s tem trdi, da Komisija pravo državnih pomoči uporablja za prikrito davčno harmonizacijo na področju transfernih cen, s čimer krši izključno pristojnost držav članic na področju neposrednih davkov.

Četrti tožbeni razlog: kršitev Uredbe 2015/1589 in pravice do obrambe, ker naj bi Komisija s sprejetjem sklepa, v katerem so le lapidarno zavrnjene navedbe, ki jih je naknadno predložila družba Amazon, ne da bi lahko Veliko vojvodstvo Luksemburg ali družba Amazon predložila stališča do glavnega argumenta, to je do napake pri izbiri preiskovanega podjetja za namene metode stopnje čistega dobička, kršila pravico do obrambe.

Peti tožbeni razlog, naveden podredno: Komisija naj bi kršila člen 16 Uredbe 2015/1589, ker naj vračilo pomoči glede na dobrovernost Velikega vojvodstva Luksemburg pri uporabi transfernih cen in glede na nepredvidljivost novega pristopa v zvezi s transfernimi cenami, ki ga je Komisija uporabila v izpodbijani odločbi, ne bi bilo skladno z načelom pravne varnosti.

____________