Language of document :

2021 m. liepos 7 d. Hof van Cassatie (Belgija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje VP Capital NV / Belgijos valstybė, kitos šalys: PricewaterhouseCoopers Belastingadviseurs NV, Ernst & Young Tax Consultants BV, Ernst & Young Bedrijfsrevisoren BV

(Byla C-414/21)

Proceso kalba: nyderlandų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Hof van Cassatie

Šalys pagrindinėje byloje

Pareiškėja: VP Capital NV

Atsakovė: Belgijos valstybė

Kitos šalys: PricewaterhouseCoopers Belastingadviseurs NV, Ernst & Young Tax Consultants BV, Ernst & Young Bedrijfsrevisoren BV

Prejudicinis klausimas

Ar nacionalinės teisės nuostatos, kaip antai nagrinėjamos pagrindinėje byloje, prieštarauja SESV 49 straipsnyje įtvirtintai įsisteigimo laisvei, jeigu jomis remiantis Liuksemburgo bendrovei, kuri Liuksemburge įtraukia į apskaitą su akcijomis susijusį turto nuvertėjimą ir nors jį iš esmės atskaito iš savo apmokestinamojo pelno, tačiau faktiškai negali jo atskaityti iš šio pelno dėl patiriamų mokestinių nuostolių, Belgijoje šio turto nuvertėjimo atstatymas apmokestinamas po to, kai jos registruota buveinė perkeliama į Belgiją, išskyrus atvejus, kai dėl šio atstatymo gautas turto vertės prieaugis įtraukiamas į nenaudojamą pasyvų sąskaitą, nors Belgijos bendrovei, įtraukusiai į apskaitą su akcijomis susijusio turto nuvertėjimą, šio turto nuvertėjimo atstatymas neapmokestinamas, jei turto nuvertėjimas anksčiau nebuvo atskaitytas iš apmokestinamojo pelno Belgijoje, nekeliant reikalavimo dėl šio atstatymo atsiradusį turto vertės prieaugį įtraukti į nenaudojamą pasyvų sąskaitą?

____________