Language of document :

Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2021. gada 7. jūlijā iesniedza Hof van Cassatie (Beļģija) – VP Capital NV/Belgische Staat, citi lietas dalībnieki: PricewaterhouseCoopers Belastingadviseurs NV, Ernst & Young Tax Consultants BV, Ernst & Young Bedrijfsrevisoren BV

(Lieta C-414/21)

Tiesvedības valoda – holandiešu

Iesniedzējtiesa

Hof van Cassatie

Pamatlietas puses

Prasītāja: VP Capital NV

Atbildētāja: Belgische Staat

Citi lietas dalībniki: PricewaterhouseCoopers Belastingadviseurs NV, Ernst & Young Tax Consultants BV, Ernst & Young Bedrijfsrevisoren BV

Prejudiciālie jautājumi

Vai tāds valsts tiesiskais regulējums kā pamatlietā aplūkotais ir pretrunā LESD 49. pantā nodrošinātajai brīvībai veikt uzņēmējdarbību, ja ar to Luksemburgas sabiedrība, kas Luksemburgā iegrāmato ar akcijām saistītus kapitāla zaudējumus un kas gan principā tos atskaita no savas ar nodokli apliekamās peļņas, tomēr tos nevar faktiski atskaitīt no šīs peļņas nodokļu zaudējumu dēļ, pēc tās juridiskās adreses pārcelšanas uz Beļģiju saistībā ar šo kapitāla zaudējumu atsaukšanu tiek aplikta ar nodokli Beļģijā, ja vien ar šo saistītais atsaukšanu kapitāla pieaugums netiek iegrāmatots nepieejamā pasīvu kontā, savukārt Beļģijas sabiedrība, kas pie akcijām kapitāla zaudējumus ir iegrāmatojusi Beļģijā, saistībā ar šī kapitāla zaudējumu atsaukšanu netiek aplikta ar nodokli, ja kapitāla zaudējumi nav tikuši atskaitīti iepriekš no Beļģijā ar nodokli apliekamās peļņas, nepastāvot pienākumam ar šo atsaukšanu saistītos kapitāla zaudējumus iegrāmatot nepieejamā pasīvu kontā?

____________