Language of document :

Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Hof van Cassatie (Belgicko) 7. júla 2021 – VP Capital NV/Belgische Staat, weitere Beteiligte: PricewaterhouseCoopers Belastingadviseurs NV, Ernst & Young Tax Consultants BV, Ernst & Young Bedrijfsrevisoren BV

(vec C-414/21)

Jazyk konania: holandčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Hof van Cassatie

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobkyňa: VP Capital NV

Žalovaný: Belgische Staat

Ďalší účastníci konania: PricewaterhouseCoopers Belastingadviseurs NV, Ernst & Young Tax Consultants BV, Ernst & Young Bedrijfsrevisoren BV

Prejudiciálna otázka

Je vnútroštátna právna úprava, o akú ide vo veci samej, v rozpore so slobodou usadiť sa zaručenou článkom 49 ZFEÚ, keď má za následok, že luxemburská spoločnosť, ktorá v Luxembursku zaúčtuje stratu hodnoty akcií a túto stratu síce v zásade odpočíta zo svojho zdaniteľného hospodárskeho výsledku, avšak z dôvodu, že je v strate, ich v skutočnosti nemôže odpočítať od tohto hospodárskeho výsledku, bude po premiestnení svojho štatutárneho sídla do Belgicka v súvislosti s prevodom tejto straty hodnoty v Belgicku zdanená, iba žeby prírastky hodnoty, ktoré sa skrývajú za týmto prevodom, boli zaúčtované na nedisponibilný pasívny účet, zatiaľ čo belgická spoločnosť, ktorá zaúčtovala stratu hodnoty akcií v Belgicku, nebude v súvislosti so prevodom tejto straty hodnoty zdanená, ak tieto kapitálové straty už neboli odpočítané od belgického zdaniteľného hospodárskeho výsledku, a to bez toho, aby strata hodnoty, ktorá sa skrýva za týmto prevodom, musela byť zaúčtovaná na nedisponibilný pasívny účet?

____________