Language of document :

Personaldomstolens dom av den 20 november 2012 – Ghiba mot kommissionen

(Mål F-10/11)1

(Personalmål – Internt uttagningsprov – Avslag på ansökan om att få delta i ett uttagningsprov – Villkor för att få delta – Begreppet enheter knutna till kommissionen)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: Dorina Maria Ghiba (Bryssel, Belgien) (ombud: advokaten C. Mourato)

Svarande: kommissionen (ombud: inledningsvis B. Eggers och P. Pecho, därefter B. Eggers)

Part som har intervenerat till stöd för svaranden: Europeiska unionens råd (ombud: M. Bauer och J. Herrmann)

Saken

Personalmål – Ogiltigförklaring av de beslut som fattats av uttagningskommittéerna vid uttagningsproven COM/INT/EU2/10/AD5 och COM/INT/EU2/AST3 att avslå sökandenas ansökningar med motiveringen att de inte uppfyller de villkor för att få delta i uttagningsproven som uppställts i meddelandena om uttagningsproven.

Domslut

Talan ogillas.

Dorina Maria Ghiba ska bära sina rättegångskostnader och ersätta Europeiska kommissionens rättegångskostnader.

Europeiska unionens råd ska bära sina rättegångskostnader.

____________

____________

1 EUT C 95, 26.3.2011, s. 14.