Language of document : ECLI:EU:F:2012:158

ROZSUDEK SOUDU PRO VEŘEJNOU SLUŽBU EVROPSKÉ UNIE

(první senát)

20. listopadu 2012

Věc F‑10/11

Dorina Maria Ghiba

v.

Evropská komise

„Veřejná služba – Vnitřní výběrové řízení – Nepřipuštění k účasti ve výběrovém řízení – Podmínky způsobilosti – Pojem ‚útvary spadající pod Komisi‘“

Předmět: Žaloba podaná na základě článku 270 SFEU, jenž je na Smlouvu o ESAE použitelný na základě jejího článku 106a, kterou se D. M. Ghiba domáhá zrušení rozhodnutí výběrové komise vnitřního výběrového řízení KOM/INT/EU2/AST 3, kterým byla odmítnuta její kandidatura z důvodu, že nesplňuje některé požadované podmínky způsobilosti

Rozhodnutí: Žaloba se zamítá. Žalobkyně ponese vlastní náklady řízení a ukládá se jí náhrada nákladů vynaložených Komisí. Rada ponese vlastní náklady řízení.

Shrnutí

Úředníci – Výběrové řízení – Vnitřní výběrová řízení – Podmínky připuštění – Příslušnost k zaměstnancům Komise nebo k útvarům spadajícím pod Komisi – Uchazeč náležející k zaměstnancům výkonné agentury – Vyloučení

(Článek 308 ES; nařízení Rady č. 58/2003, bod 19 odůvodnění a čl. 9 odst. 1 a 5, čl. 11 odst. 6 a článek 18)

Taková výkonná agentura, jako je Výkonná agentura pro výzkum (REA), nemůže být považována za útvar spadající pod Komisi. V důsledku toho uchazeč ve vnitřním výběrovém řízení v rámci Komise nemůže být ve svém postavení smluvního zaměstnance REA považován za osobu náležející k zaměstnancům Komise nebo útvarů, které pod ni spadají.

Pravomoc Komise vytvářet a organizovat své útvary se totiž nevztahuje na výkonné agentury. Pravomoc zřizovat výkonné agentury jakožto samostatné právní subjekty jí sice byla svěřena unijním normotvůrcem na základě článku 308 ES. Nicméně čl. 9 odst. 1 nařízení č. 58/2003 kterým se stanoví statut výkonných agentur pověřených některými úkoly správy programů Společenství, stanoví, že řídící výbor výkonné agentury přijme svůj jednací řád. Zatímco Komise zajišťuje a organizuje své útvary, řídícímu výboru výkonné agentury naproti tomu podle odstavce 5 výše uvedeného článku 9 přísluší, aby rozhodl o vnitřní organizaci výkonné agentury.


V tomto ohledu bod 19 odůvodnění nařízení č. 58/2003 zavádí jasný rozdíl mezi útvary Komise a výkonnými agenturami. Dále, pokud jde o zaměstnance výkonné agentury, z čl. 11 odst. 6 uvedeného nařízení vyplývá, že ředitel výkonné agentury je podle pracovního řádu ostatních zaměstnanců Evropské unie zmocněn uzavírat pracovní smlouvy se zaměstnanci výkonné agentury. Konečně, z článku 18 téhož nařízení vyplývá, že zaměstnanci výkonné agentury jsou mimo jiné dočasní zaměstnanci a další pracovníci zaměstnaní přímo agenturou.

(viz body 34, 36 až 40, 43 a 44)

Odkazy:

Tribunál Evropské unie: 21. října 2010, Agapiou Joséphidès v. Komise a EACEA, T‑439/08, body 35 a 43