Language of document :

Talan väckt den 13 februari 2011 - Hecq mot kommissionen

(Mål F-12/11)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: André Hecq (Chaumont-Gistoux, Belgien) (ombud: advoakten L. Vogel)

Svarande: Europeiska kommissionen

Saken och beskrivning av tvisten

Talan om ogiltigförklaring av ett underförstått beslut att avslå sökandens begäran om dels att få återuppta sin yrkesverksamhet och utbetalning av hela hans lön som tjänsteman, beräknad från den 1 augusti 2003, och dels skadestånd, samtliga delar med tillägg för dröjsmålsränta på 7 procent per år från och med den 1 augusti 2003.

Sökandens yrkanden

Sökanden yrkar att personaldomstolen ska

ogiltigförklara det beslut som fattades av tillsättningsmyndigheten den 29 oktober 2010, vilket innebar avslag på sökandens klagomål av den 6 juli 2010 mot ett påstått underförstått beslut av den 15 april 2010 angående avslag på en begäran från sökanden om dels att få återuppta sin yrkesverksamhet och utbetalning av hela hans lön som tjänsteman, beräknad från den 1 augusti 2003, och dels skadestånd, samtliga delar med tillägg för dröjsmålsränta på 7 procent per år från och med den 1 augusti 2003,

ogiltigförklara, i den mån det är nödvändigt, tillsättningsmyndighetens underförstådda beslut som sökanden anser fattades den 15 april 2010, i den mån beslutet innebär ett avslag på sökandens ovannämnda begäran av den 15 december 2009,

förplikta kommissionen att till sökanden såsom skadestånd utge ett belopp som motsvarar hans lön som tjänsteman, vilken felaktigt har innehållits sedan den 1 augusti 2003, utgörande kapitalbelopp jämte övriga tillägg, samt ett belopp på 50 000 euro, samtliga delar med tillägg för dröjsmålsränta på 7 procent per år från och med den 1 augusti 2003,

förplikta kommissionen att ersätta rättegångskostnaderna.

____________