Language of document :

Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Tribunal administratif de Dijon (Frankrig) den 31. marts 2021 – X mod Préfet de Saône-et-Loire

(Sag C-206/21)

Processprog: fransk

Den forelæggende ret

Tribunal administratif de Dijon

Parter i hovedsagen

Sagsøger: X

Sagsøgt: Préfet de Saône-et-Loire

Præjudicielt spørgsmål

Indebærer det i artikel 7, stk. 1, litra b), og artikel 8, stk. 4, i direktiv 2004/38/EF af 29. april 2004 1 indeholdte krav om en sygeforsikring og tilstrækkelige midler til ikke at blive en byrde for det sociale system indirekte forskelsbehandling i strid med de i denne doms præmis 7 nævnte bestemmelser til skade for personer, som på grund af deres handicap ikke er i stand til at udøve erhvervsmæssig beskæftigelse eller kun kan udøve en begrænset beskæftigelse og således ikke er i stand til at råde over tilstrækkelige midler til at forsørge sig selv uden i betydelig eller endda urimelig grad at gøre brug af det sociale system i deres opholdsmedlemsstat?

____________

1 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/38/EF af 29.4.2004 om unionsborgeres og deres familiemedlemmers ret til at færdes og opholde sig frit på medlemsstaternes område, om ændring af forordning (EF) nr. 1612/68 og om ophævelse af direktiv 64/221/EØF, 68/360/EØF, 72/194/EØF, 73/148/EØF, 75/34/EØF, 75/35/EØF, 90/364/EØF, 90/365/EØF og 93/96/EØF (EUT 2004, L 158, s. 77).