Language of document :

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Verwaltungsgericht Berlin (Německo) dne 8. února 2021 – Wacker Chemie AG v. Spolková republika Německo, zastoupená Umweltbundesamt Deutsche Emissionshandelsstelle

(Věc C-76/21)

Jednací jazyk: němčina

Předkládající soud

Verwaltungsgericht Berlin

Účastnice původního řízení

Žalobkyně: Wacker Chemie AG

Žalovaná: Spolková republika Německo, zastoupená Umweltbundesamt Deutsche Emissionshandelsstelle

Předběžné otázky

Musí být definice zvětšení kapacity obsažená v pokynech Evropské komise k ETS1 , podle níž může být zařízení provozováno při kapacitě, která je alespoň o 10 % vyšší ve srovnání s původní kapacitou před změnou a vyplývá z investice fyzického kapitálu (nebo série dílčích investic fyzického kapitálu), vykládána v tom smyslu,

a)    že rozhodující je příčinná souvislost mezi investicí fyzického kapitálu a zvětšením technicky a právně možné maximální kapacity, nebo

b)    že v souladu s čl. 3 písm. i) a l) rozhodnutí Komise 2011/278/EU2 ze dne 27. dubna 2011 je rozhodující porovnání s průměrem dvou nejvyšších měsíčních objemů výroby během prvních šesti měsíců následujících po zahájení změněného provozu?

Pro případ, že platí 1. b): Musí být čl. 3 písm. i) rozhodnutí Komise 2011/278/EU ze dne 27. dubna 2011 vykládán v tom smyslu, že rozhodující není rozsah zvětšení technicky a právně možné maximální kapacity, nýbrž pouze porovnání průměrných hodnot podle čl. 3 písm. l) rozhodnutí 2011/278 nezávisle na tom, zda a v jakém rozsahu tyto hodnoty vyplývají z provedené fyzické změny nebo z vyššího vytížení?

Musí být pojem „původní kapacita zařízení“ podle přílohy I pokynů k ETS vykládán v souladu s pojmem „počáteční instalovaná kapacita“ podle čl. 7 odst. 3 rozhodnutí 2011/278/EU?

Musí být rozhodnutí Evropské komise, že proti oznámenému režimu státní podpory nepodá námitky, vykládáno v tom smyslu,

a)    že je tím plně prokázána slučitelnost vnitrostátního režimu s pokyny pro státní podporu také ohledně dalších odkazů na jiná ustanovení vnitrostátního práva ve vnitrostátním režimu podpory, nebo

b)    že vnitrostátní režim podpory a ostatní ustanovení vnitrostátního práva musí být vykládány v tom smyslu, že jako celek musí být v souladu s pokyny pro státní podporu?

Pro případ, že platí 4. a): Je rozhodnutí Evropské komise, že proti oznámenému režimu státní podpory nepodá námitky, závazné pro vnitrostátní soud, pokud jde o konstatování souladu s příslušnými pokyny pro státní podporu?

Jsou pokyny pro státní podporu Evropské komise v důsledku toho, že se na ně Komise odkazuje v rozhodnutí o nepodání námitek proti oznámenému režimu státní podpory a že přezkum slučitelnosti oznámené podpory provádí na základě těchto pokynů, závazné pro členský stát při výkladu a uplatňování schváleného režimu podpory?

Je čl. 10a odst. 6 směrnice 2003/87/ES3 ve znění směrnice (EU) 2018/410, podle nějž by členské státy měly přijmout finanční opatření za účelem kompenzace nepřímých nákladů spojených s emisemi uhlíku, relevantní pro výklad bodu 5 pokynů k ETS, podle nějž musí být podpora omezena na minimum potřebné k dosažení požadované ochrany životního prostředí?

____________

1 Sdělení Komise - Pokyny k některým opatřením státní podpory v souvislosti se systémem obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů po roce 2012 (Úř. věst. 2012, C 158, s. 4).

2 Rozhodnutí Komise ze dne 27. dubna 2011, kterým se stanoví přechodná pravidla harmonizovaného přidělování bezplatných povolenek na emise platná v celé Unii podle článku 10a směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/87/ES (Úř. věst. 2011, L 130, s. 1).

3 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/87/ES ze dne 13. října 2003 o vytvoření systému pro obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů ve Společenství a o změně směrnice Rady 96/61/ES (Úř. věst. 2003, L 275, s. 32).