Language of document :

A Verwaltungsgericht Berlin (Németország) által 2021. február 8-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Wacker Chemie AG kontra Bundesrepublik Deutschland, képviseli: Umweltbundesamt

(C-76/21. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: német

A kérdést előterjesztő bíróság

Verwaltungsgericht Berlin

Az alapeljárás felei

Felperes: Wacker Chemie AG

Alperes: Bundesrepublik Deutschland, képviseli: Umweltbundesamt

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

Úgy kell-e értelmezni a kapacitásbővítésnek az Európai Bizottság ETS-hez kapcsolódó állami támogatásokra vonatkozó iránymutatásában1 meghatározott fogalmát, miszerint a létesítmény reáltőke-befektetés (vagy fokozatos reáltőke-befektetések egész sora) következtében a változást megelőző kezdeti installált kapacitásához képest legalább 10%-kal nagyobb kapacitáson üzemeltethető, hogy az

a.    a reáltőke-befektetés és a műszakilag és jogilag lehetséges maximális kapacitás bővítése közötti okozati összefüggéstől, vagy

b.    a 2011. április 27-i 2011/278/EU határozat2 3. cikkének i) és l) pontjával összefüggésben a megváltozott működés kezdetét követő első hat hónapos időszak két legnagyobb havi volumenének átlagával való összehasonlítástól függ?

Az 1. b. kérdésre adott igenlő válasz esetén: Úgy kell-e értelmezni a 2011/278 határozat 3. cikkének i) pontját, hogy az nem a műszakilag és jogilag lehetséges maximális kapacitás bővítésének terjedelmétől függ, hanem kizárólag a 2011/278 határozat 3. cikkének l) pontja szerinti átlagértéktől, függetlenül attól, hogy ez a végrehajtott fizikai módosításból vagy a nagyobb teljesítményből következik-e, és ha igen, milyen mértékben?

A 2011/278 határozat 7. cikkének (3) bekezdésével összhangban kell-e értelmezni az ETS-iránymutatás I. melléklete szerinti installált kezdeti kapacitás fogalmát?

Úgy kell-e értelmezni az Európai Bizottságnak a bejelentett állami támogatási programmal kapcsolatban kifogást nem tartalmazó határozatát,

a.    hogy az a nemzeti szabályozás és az állami támogatásokra vonatkozó iránymutatás teljes körű összeegyeztethetőségét a nemzeti támogatási programban hivatkozott egyéb nemzeti jogi rendelkezések tekintetében is megállapítja vagy,

b.    hogy a nemzeti támogatási programot és az egyéb nemzeti jogot a maga részéről úgy kell értelmezni, hogy azoknak végső soron összhangban kell állniuk az állami támogatásokra vonatkozó iránymutatással?

A 4. a. kérdésre adott igenlő válasz esetén: Az irányadó állami támogatásokra vonatkozó iránymutatásnak való megfelelésre tekintettel a tagállami bíróságok számára kötelező erővel bír-e az Európai Bizottságnak a bejelentett állami támogatási programmal kapcsolatban kifogást nem tartalmazó határozata?

Kötelező erővel bír-e a tagállamok számára az engedélyezett támogatási program értelmezése és alkalmazása kapcsán az Európai Bizottság állami támogatásokra vonatkozó iránymutatása azáltal, hogy a Bizottság a bejelentett állami támogatási programmal szemben kifogást nem tartalmazó határozatában ezen iránymutatásra hivatkozik és a bejelentett állami támogatás megengedhetőségét ez alapján vizsgálja?

Az ETS-iránymutatás 5. pontjának értelmezése szempontjából, amely szerint az állami támogatásoknak a környezetvédelem megvalósítani kívánt szintjéhez szükséges minimumra kell korlátozódnia, jelentőséggel bír-e a 2003/87/EK irányelvnek3 a 2018/410/EU irányelvvel módosított 10a. cikkének (6) bekezdése, amely szerint a tagállamok pénzügyi intézkedéseket hoznak a közvetett CO2-költségek kompenzálására.

____________

1 A Bizottság közleménye – Iránymutatás az üvegházhatású gázok kibocsátási egységei 2012 utáni kereskedelmi rendszerének kontextusában hozott egyes állami támogatási intézkedésekhez (HL 2012 C 158., 4. o.).

2 A kibocsátási egységekre vonatkozó harmonizált ingyenes kiosztás uniós szintű átmeneti szabályainak a 2003/87/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 10a. cikke értelmében történő meghatározásáról szóló, 2011. április 27-i 2011/278/EU bizottsági határozat (HL 2011 L 130., 1. o.).

3 Az üvegházhatást okozó gázok kibocsátási egységei Közösségen belüli kereskedelmi rendszerének létrehozásáról és a 96/61/EK tanácsi irányelv módosításáról szóló, 2003. október 13-i 2003/87/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (HL 2003 L 275., 32. o.).