Language of document :

Begäran om förhandsavgörande framställd av Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie (Polen) den 9 februari 2021 – B.S. och Ł.S. mot M.

(Mål C-82/21)

Rättegångsspråk: polska

Hänskjutande domstol

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie

Parter i det nationella målet

Klagande: B.S. och Ł.S.

Motpart: M.

Tolkningsfrågor

Ska artiklarna 6.1 och 7.1 i rådets direktiv 93/13/EEG1 av den 5 april 1993 om oskäliga villkor i konsumentavtal, samt principerna om likvärdighet, effektivitet och rättssäkerhet, tolkas så, att de utgör hinder för en domstols tolkning av den nationella lagstiftningen, enligt vilken konsumentens talan med yrkande om att belopp som felaktigt erlagts med stöd av ett oskäligt villkor i ett avtal som ingåtts mellan en näringsidkare och en konsument ska preskriberas efter utgången av en tioårsperiod som börjar löpa varje gång konsumenten erlägger betalning, även i de fall där konsumenten inte hade kännedom om att villkoret var oskäligt?

____________

1 EUT L 95, 1993, s. 29.