Language of document :

Преюдициално запитване от Bundesgerichtshof (Германия), постъпило на 23 март 2021 г. — absoluts -bikes and more- GmbH & Co. KG/the-trading-company GmbH

(Дело C-179/21)

Език на производството: немски

Запитваща юрисдикция

Bundesgerichtshof

Страни в главното производство

Жалбоподател: absoluts -bikes and more- GmbH & Co. KG

Ответник: the-trading-company GmbH

Преюдициални въпроси

Изискването за предоставяне на информация съгласно член 6, параграф 1, буква м) от Директива 2011/83/ЕС1 поражда ли се от самото наличие на гаранция от производител?

При отрицателен отговор на първия въпрос: изискването за предоставяне на информация съгласно член 6, параграф 1, буква м) от Директива 2011/83/ЕС поражда ли се от самото споменаване на гаранция от производител в предложението на търговеца или това изискване се поражда, когато споменаването е лесно за разпознаване от потребителя? Налице ли е изискване за предоставяне на информация, дори ако потребителят може лесно да разбере, че търговецът предоставя достъп само до информация на производителя относно гаранцията?

Трябва ли изискваната съгласно 6, параграф 1, буква м) от Директива 2011/83/ЕС информация за наличието и условията на гаранция от производител да съдържа същите данни, които се съдържат в гаранцията съгласно член 6, параграф 2 от Директива 1999/44/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 25 май 1999 година относно някои аспекти на продажбата на потребителски стоки и свързаните с тях гаранции2 или са достатъчни по-малко данни?

____________

1 Директива 2011/83/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2011 година относно правата на потребителите, за изменение на Директива 93/13/ЕИО на Съвета и Директива 1999/44/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на Директива 85/577/ЕИО на Съвета и Директива 97/7/ЕО на Европейския парламент и на Съвета текст от значение за ЕИП (ОВ L 304, 2011 г., стр. 64).

2 ОВ L 171, 1999 г., стр. 12; Специално издание на български език, 2007 г., глава 15, том 5, стр. 89.