Language of document :

A Bundesgerichtshof (Németország) által 2021. március 23-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – absoluts-bikes and more- GmbH & Co. KG kontra the-trading-company GmbH

(C-179/21. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: német

A kérdést előterjesztő bíróság

Bundesgerichtshof

Az alapeljárás felei

Felülvizsgálati kérelmet előterjesztő fél: absoluts-bikes and more- GmbH & Co. KG

A felülvizsgálati eljárásban ellenérdekű fél: the-trading-company GmbH

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

A gyártói jótállás puszta megléte önmagában elegendő-e a 2011/83/EU irányelv1 6. cikke (1) bekezdésének m) pontjában előírt tájékoztatási kötelezettség megalapozásához?

Az első kérdésre adandó nemleges válasz esetén: A 2011/83/EU irányelv 6. cikke (1) bekezdésének m) pontjában előírt tájékoztatási kötelezettséget megalapozza-e pusztán a gyártói jótállásnak az eladó vagy szolgáltató ajánlatában való említése, vagy e kötelezettség akkor áll fenn, ha az említés a fogyasztó számára azonnal megállapítható? Akkor is fennáll-e a tájékoztatási kötelezettség, ha a fogyasztó számára azonnal megállapítható, hogy az eladó vagy szolgáltató csak a gyártó által a jótállással kapcsolatban szolgáltatott információkat teszi hozzáférhetővé?

A 2011/83/EU irányelv 6. cikke (1) bekezdésének m) pontja szerint szükséges, a gyártói jótállás meglétére és feltételeire vonatkozó tájékoztatásnak ugyanazon információkat kell-e tartalmaznia, mint a fogyasztási cikkek adásvételének és a kapcsolódó jótállásnak egyes vonatkozásairól szóló, 1999. május 25-i 1999/44/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv2 6. cikkének (2) bekezdése szerinti jótállásnak, vagy kevesebb információ is elegendő?

____________

1 A fogyasztók jogairól, a 93/13/EGK tanácsi irányelv és az 1999/44/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv módosításáról, valamint a 85/577/EGK tanácsi irányelv és a 97/7/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2011. október 25-i 2011/83/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv (HL 2011. L 304., 64. o.).

2 HL 1999. L 171., 12. o.; magyar nyelvű különkiadás 15. fejezet, 4. kötet, 223. o.