Language of document :

Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Bundesgerichtshof (Nemčija) 23. marca 2021 – absoluts -bikes and more- GmbH & Co. KG/the-trading-company GmbH

(Zadeva C-179/21)

Jezik postopka: nemščina

Predložitveno sodišče

Bundesgerichtshof

Stranki v postopku v glavni stvari

Revidentka: absoluts -bikes and more- GmbH & Co. KG

Nasprotna stranka v revizijskem postopku: the-trading-company GmbH

Vprašanja za predhodno odločanje:

1.    Ali že zgolj zaradi obstoja garancije proizvajalca nastopi obveznost dajanja informacij iz člena 6(1)(m) Direktive 2011/83/EU1 ?

2.    V primeru, da je odgovor na prvo vprašanje nikalen: ali obveznost dajanja informacij iz člena 6(1)(m) Direktive 2011/83/EU nastane zgolj zaradi omembe garancije proizvajalca v trgovčevi ponudbi ali pa nastane, če je omemba za potrošnika brez nadaljnjega prepoznavna? Ali obstoji obveznost dajanja informacij tudi, če je za potrošnika brez nadaljnjega razvidno, da trgovec omogoča dostop le do proizvajalčevih podatkov o garanciji?

3.    Ali mora zahtevana informacija o obstoju in pogojih garancije proizvajalca iz člena 6(1)(m) Direktive 2011/83/EU vsebovati iste podatke kot garancija iz člena 6(2) Direktive 1999/44/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. maja 1999 o nekaterih vidikih prodaje potrošniškega blaga in z njim povezanih garancij2 oziroma zadostuje manj podatkov?

____________

1 Direktiva 2011/83/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2011 o pravicah potrošnikov, spremembi Direktive Sveta 93/13/EGS in Direktive 1999/44/ES Evropskega parlamenta in Sveta ter razveljavitvi Direktive Sveta 85/577/EGS in Direktive 97/7/ES Evropskega parlamenta in Sveta (UL 2011, L 304, str. 64).

2 UL, posebna izdaja v slovenščini, poglavje 15, zvezek 4, str. 223.