Language of document :

Euroopa Kohtu (kolmas koda) 5. mai 2022. aasta otsus (Bundesgerichtshofi eelotsusetaotlus - Saksamaa) – absoluts-bikes and more- GmbH & Co. KG versus the-trading-company GmbH

(kohtuasi C-179/21)1

(Eelotsusetaotlus – Tarbijakaitse – Direktiiv 2011/83/EL – Artikli 6 lõike 1 punkt m – Tarbija ja kaupleja vahel sõlmitud kaugleping – Kaupleja kohustus teavitada tarbijat tootja müügigarantii olemasolust ja selle tingimustest – Sellise kohustuse tekkimise tingimused – Tarbijale tootja müügigarantii kohta edastatava teabe sisu – Direktiivi 1999/44/EÜ artikli 6 lõike 2 mõju)

Kohtumenetluse keel: saksa

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Bundesgerichtshof

Põhikohtuasja pooled

Hageja: absoluts-bikes and more- GmbH & Co. KG

Kostja: the-trading-company GmbH

Resolutsioon

1.    Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. oktoobri 2011. aasta direktiivi 2011/83/EL tarbija õiguste kohta, millega muudetakse nõukogu direktiivi 93/13/EMÜ ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 1999/44/EÜ ja millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu direktiiv 85/577/EMÜ ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 97/7/EÜ, artikli 6 lõike 1 punkti m tuleb tõlgendada nii, et tootja antud müügigarantii puhul ei teki kauplejale selles sättes pandud teabe esitamise kohustus ainuüksi selle garantii olemasolu tõttu, vaid üksnes siis, kui tarbijal on õigustatud huvi saada selle garantii kohta teavet, et teha otsus selle kohta, kas end asjaomase kauplejaga lepinguliselt siduda. Selline õigustatud huvi on eelkõige tuvastatav juhul, kui kaupleja teeb tootja müügigarantiist oma pakkumuse keskse või määrava elemendi. Selleks et teha kindlaks, kas garantii kujutab endast sellist keskset või määravat elementi, tuleb arvesse võtta asjaomase kauba pakkumuse sisu ja üldist struktuuri seoses asjaomase kaubaga; seda, kui tähtis on müügi- või reklaamiargumendi seisukohast mainida tootja müügigarantiid; kohta, kus seda on pakkumuses mainitud; sellise eksimuse või segiajamise tõenäosust, mida selle mainimine võib piisavalt informeeritud, mõistlikult tähelepaneliku ja aruka tarbija tajus põhjustada, seoses muude garantii õigustega, mida ta võib teostada, või seoses tegeliku garandi isikuga; seda, kas pakkumuses on selgitusi muude selle kaubaga seotud garantiide kohta või need puuduvad, ning mis tahes muid asjaolusid, mis võivad anda tunnistust tarbijakaitse objektiivse vajaduse kohta.

2.    Direktiivi 2011/83 artikli 6 lõike 1 punkti m koostoimes Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. mai 1999. aasta direktiivi 1999/44/EÜ tarbekaupade müügi ja nendega seotud garantiide teatavate aspektide kohta artikli 6 lõike 2 teise taandega tuleb tõlgendada nii, et teave, mis tuleb tarbijale tootja müügigarantii tingimuste kohta anda, hõlmab kogu teavet, mis puudutab sellisele garantiile tuginemise ja selle põhjal nõuete esitamise tingimusi, mille alusel saab tarbija teha otsuse selle kohta, kas end vastava kauplejaga lepinguliselt siduda või mitte.

____________

1 ELT C 242, 21.6.2021.