Language of document :

2020 m. liepos 22 d. Curtea de Apel Bucureşti (Rumunija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Berlin Chemie A. Menarini SRL / Administraţia Fiscală pentru Contribuabili Mijlocii Bucureşti – Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Bucureşti

(Byla C-333/20)

Proceso kalba: rumunų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Curtea de Apel Bucureşti

Šalys pagrindinėje byloje

Pareiškėja: Berlin Chemie A. Menarini SRL

Atsakovas: Administraţia Fiscală pentru Contribuabili Mijlocii Bucureşti – Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Bucureşti

Į bylą įstojusi šalis: Berlin Chemie AG

Prejudiciniai klausimai

1.    Ar tam, kad būtų galima manyti, jog bendrovė, tiekianti prekes kitoje valstybėje narėje nei ta, kurioje yra jos verslo įsisteigimo vieta, turėtų, kaip tai suprantama pagal 2006 m. lapkričio 28 d. Tarybos direktyvos 2006/112/EB dėl pridėtinės vertės mokesčio bendros sistemos1 44 straipsnio antrą sakinį ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 282/2011 11 straipsnį, nuolatinį padalinį valstybėje, kurioje tiekia prekes, reikia, kad žmogiškieji ir techniniai ištekliai, kuriuos ji naudoja tos valstybės narės teritorijoje, priklausytų jai, o gal pakaktų, kad ta bendrovė galėtų tiesiogiai nuolat naudotis tokiais žmogiškaisiais ir techniniais ištekliais pasitelkdama kitą asocijuotąją bendrovę, kurią kontroliuoja, nes valdo didžiąją jos vertybinių popierių dalį?

2.    Ar tam, kad būtų galima manyti, jog bendrovė, tiekianti prekes kitoje valstybėje narėje nei ta, kurioje yra jos verslo įsisteigimo vieta, turėtų, kaip tai suprantama pagal 2006 m. lapkričio 28 d. Tarybos direktyvos 2006/112/EB dėl pridėtinės vertės mokesčio bendros sistemos 44 straipsnio antrą sakinį ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 282/20112 11 straipsnį, nuolatinį padalinį valstybėje, kurioje tiekia prekes, reikia, kad tas tariamas nuolatinis padalinys tiesiogiai dalyvautų priimant sprendimus dėl prekių tiekimo, o gal pakaktų, kad ta bendrovė valstybėje, kurioje tiekia prekes, turėtų žmogiškųjų ir techninių išteklių, kuriuos naudotų pagal sutartis su trečiosiomis bendrovėmis, kurių veiklos objektas yra rinkodara, reglamentavimas, reklama, sandėliavimas, atstovavimas –veikla, kuri gali daryti tiesioginę įtaką pardavimų apimčiai?

3.    Ar, aiškinant 2006 m. lapkričio 28 d. Tarybos direktyvos 2006/112/EB dėl pridėtinės vertės mokesčio bendros sistemos 44 straipsnio antrą sakinį ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 282/2011 11 straipsnį, dėl apmokestinamajam asmeniui suteiktos galimybės tiesiogiai ir nuolat naudotis kito jos kontroliuojamo asocijuotojo apmokestinamojo asmens žmogiškaisiais ir techniniais ištekliais negalima tos asocijuotosios bendrovės laikyti paslaugų teikėja tokiu būdu įsteigtam nuolatiniam padaliniui?

____________

1 OL L 347, 2006, p. 1.

2 2011 m. kovo 15 d. Tarybos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 282/2011, kuriuo nustatomos Direktyvos 2006/112/EB dėl pridėtinės vertės mokesčio bendros sistemos įgyvendinimo priemonės (OL L 77, 2011, p. 1).