Language of document :

Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Curtea de Apel Bucureşti (Rumunsko) 22. júla 2020 – Berlin Chemie A. Menarini SRL/Administraţia Fiscală pentru Contribuabili Mijlocii Bucureşti - Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Bucureşti

(vec C-333/20)

Jazyk konania: rumunčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Curtea de Apel Bucureşti

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobkyňa: Berlin Chemie A. Menarini SRL

Žalovaná: Administraţia Fiscală pentru Contribuabili Mijlocii Bucureşti - Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Bucureşti

Vedľajší účastník konania: Berlin Chemie AG

Prejudiciálne otázky

Je na to, aby bolo možné usúdiť, že spoločnosť dodávajúca tovar na území iného členského štátu, než je členský štát, v ktorom má táto spoločnosť sídlo svojej ekonomickej činnosti, má v zmysle článku 44 druhej vety smernice Rady 2006/112/ES z 28. novembra 2006 o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty1 a článku 11 nariadenia Rady č. 282/2011 stálu prevádzkareň v štáte, v ktorom dodáva tovar, nevyhnutné, aby ľudské a technické zdroje využívané touto spoločnosťou na území predmetného štátu boli jej vlastnými zdrojmi, alebo je postačujúce, že dotknutá spoločnosť má k uvedeným zdrojom bezprostredný a trvalý prístup prostredníctvom inej, dcérskej spoločnosti, ktorú ovláda, keďže vlastní väčšinu jej obchodného podielu?

Je na to, aby bolo možné usúdiť, že spoločnosť dodávajúca tovar na území iného členského štátu, než je členský štát, v ktorom má táto spoločnosť sídlo svojej ekonomickej činnosti, má v zmysle článku 44 druhej vety smernice Rady 2006/112/ES z 28. novembra 2006 o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty a článku 11 nariadenia Rady č. 282/20112 stálu prevádzkareň v štáte, v ktorom dodáva tovar, nevyhnutné, aby sa údajná stála prevádzkareň priamo podieľala na rozhodnutiach týkajúcich sa dodávania tovaru, alebo je postačujúce, že uvedená spoločnosť má v štáte, v ktorom dodáva tovar, technické a ľudské zdroje, ktorými disponuje na základe zmlúv uzatvorených s tretími spoločnosťami týkajúcimi sa činností v oblasti marketingu, regulácie, reklamy, skladovania a zastupovania, t. j. činností, ktoré môžu mať priamy vplyv na objem predaja?

Majú sa článok 44 druhá veta smernice Rady 2006/112/ES z 28. novembra 2006 o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty a článok 11 nariadenia Rady č. 282/2011 vykladať tak, že možnosť zdaniteľnej osoby mať bezprostredný a trvalý prístup k technickým a ľudským zdrojom inej zdaniteľnej osoby, dcérskej spoločnosti prvého subjektu, ktorú tento subjekt ovláda, vylučuje, aby bolo možné predmetnú dcérsku spoločnosť považovať za poskytovateľa služby pre takto zriadenú stálu prevádzkareň?

____________

1 Ú. v. EÚ L 347, 2006, s. l.

2 Vykonávacie nariadenie Rady (EÚ) č. 282/2011 z 15. marca 2011, ktorým sa ustanovujú vykonávacie opatrenia smernice 2006/112/ES o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty (Ú. v. EÚ L 77, 2011, s. 1).