Language of document :

Begäran om förhandsavgörande framställd av     Curtea de Apel Bucureşti (Rumänien) den 22 juli 2020 – Berlin Chemie A. Menarini SRL mot     Administraţia Fiscală pentru Contribuabili Mijlocii Bucureşti - Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Bucureşti

(Mål C-333/20)

Rättegångsspråk: rumänska

Hänskjutande domstol

Curtea de Apel Bucureşti

Parter i det nationella målet

Klagande: Berlin Chemie A. Menarini SRL

Motpart: Administraţia Fiscală pentru Contribuabili Mijlocii Bucureşti - Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Bucureşti

Ytterligare deltagare i rättegången: Berlin Chemie AG

Tolkningsfrågor

1)    Är det – för att ett bolag som levererar varor i en annan medlemsstat än den där bolaget har etablerat sätet för sin ekonomiska verksamhet ska anses ha ett fast etableringsställe i den stat där det levererar varorna, i den mening som avses i artikel 44 andra meningen i rådets direktiv 2006/112/EG av den 28 november 2006 om ett gemensamt system för mervärdesskatt1 och artikel 11 i rådets förordning nr 282/2011 – nödvändigt att de personella och tekniska resurser som bolaget använder på sistnämnda stats territorium tillhör bolaget, eller räcker det att bolaget har omedelbar och varaktig tillgång till dessa personella och tekniska resurser genom ett separat dotterbolag där det förstnämnda bolaget äger majoriteten av kapitalet?

2)    Är det – för att ett bolag som levererar varor i en annan medlemsstat än den där bolaget har etablerat sätet för sin ekonomiska verksamhet ska anses ha ett fast etableringsställe i den stat där det levererar varorna, i den mening som avses i artikel 44 andra meningen i rådets direktiv 2006/112/EG av den 28 november 2006 om ett gemensamt system för mervärdesskatt och artikel 11 i rådets förordning nr 282/20112 – nödvändigt att bolaget via det påstådda fasta etableringsstället direkt deltar i beslut om leveransen av varorna, eller räcker det att bolaget i den stat där det levererar varorna förfogar över tekniska och personella resurser, vilka ställs till bolagets förfogande i kraft av avtal ingångna med tredje personer angående verksamhet i form av marknadsföring, ombesörjande av formaliteter, reklam, lagerhållning och agentur som kan ha en direkt inverkan på försäljningsvolymerna?

3)    Ska artikel 44 andra meningen i rådets direktiv 2006/112/EG av den 28 november 2006 om ett gemensamt system för mervärdesskatt och artikel 11 i rådets förordning nr 282/2011 tolkas på så sätt att en beskattningsbar persons möjlighet att få omedelbar och varaktig tillgång till tekniska och personella resurser som tillhör ett dotterbolag som är en separat beskattningsbar person utesluter att nämnda dotterbolag ska anses vara en tillhandahållare av tjänster till det fasta etableringsställe som har upprättats under de aktuella omständigheterna?

____________

1 EUT L 347, 2006, s. 1

2 Rådets genomförandeförordning (EU) nr 282/2011 av den 15 mars 2011 om fastställande av tillämpningsföreskrifter för direktiv 2006/112/EG om ett gemensamt system för mervärdesskatt (EUT L 77, 2011, s. 1)