Language of document :

Meddelande i Europeiska Unionens Officiella Tidning

 

Förstainstansrättens dom av den 12 december 2002 i de förenade målen T-338/00 och T-376/00: Carmelo Morello mot Europeiska gemenskapernas kommission.1

(Tjänstemän ( Överklagandeförfarande vad avser lediga tjänster ( Motivering ( Jämförelse av ansökan om tjänster samt likabehandling av tjänstemän ( Talan om ogiltigförklaring ( Skadeståndstalan)

    (Rättegångsspråk: franska)

Förstainstansrätten, tredje avdelningen (ordföranden M. Jaeger samt domarna K. Lenaerts och J. Azizi; justitiesekreterare: avdelningsdirektören J. Palacio Gonzáles), har den 12 december 2002 avkunnat dom i de förenade målen T-338/00 och T-376/00: Carmelo Morello, tjänsteman vid Europeiska gemenskapernas kommission, Bryssel (ombud: advokaterna J. Sambon och P.-P. Van Gehuchten, med delgivningsadress i Luxemburg) mot Europeiska gemenskapernas kommission (ombud: C. Berardis-Kayser och D. Waelbroeck) angående en talan om ogiltigförklaring av kommissionens beslut att inte tillsätta sökanden som chef för enhet 2 "Bilar, andra färdmedel och sammanhörande mekanisk konstruktion" inom avdelning F "Industri avseende producent- och konsumtionsvaror" vid generaldirektoratet "Konkurrens" (COM/113/99), och av beslutet att tillsätta en annan person på nämnda tjänst, samt angående en talan om skadestånd. Domslutet i dessa domar har följande lydelse:

1)Målen T-338/00 och T-376/00 förenas.

2)Talan i mål T-376/00 avvisas.

3)I mål T-338/00 skall kommissionen betala 2 500 euro till sökanden.

4)Talan ogillas i övrigt i mål T-338/00.

5)I mål T-376/00 skall vardera part bära sin rättegångskostnad.

6)I mål T-338/00 skall kommissionen ersätta rättegångskostnaderna.

____________

1 - EGT C 372, 23.12.2000, och EGT C 61, 24.02.2001.