Language of document :

Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (Litauen) den 12. februar 2021 – »Romega« UAB mod Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba

(Sag C-89/21)

Processprog: litauisk

Den forelæggende ret

Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas

Parter i hovedsagen

Appellant: »Romega« UAB

Appelindstævnt: Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba

Præjudicielt spørgsmål

Skal artikel 1 i Kommissionens forordning (EF) nr. 2073/2005 1 af 15. november 2005 om mikrobiologiske kriterier for fødevarer og artikel 14, stk. 8, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 178/2002 2 af 28. januar 2002 om generelle principper og krav i fødevarelovgivningen, om oprettelsen af Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet og om procedurer vedrørende fødevaresikkerhed fortolkes således, at de tillægger en medlemsstats kompetente tilsynsmyndigheder beføjelse til at afgøre, at fersk fjerkrækød, der opfylder de i række 1.28 i kapitel 1 i bilag I til forordning nr. 2073/2005 fastsatte krav, ikke opfylder kravene i artikel 14, stk. 1 og 2, i forordning nr. 178/2002, når et fødevareprodukt, der er omfattet af denne fødevarekategori, er forurenet med andre salmonellaserotyper, end de i række 1.28 i kapitel 1 i bilag I til forordning nr. 2073/2005 omhandlede, således som det er fastlagt i den foreliggende sag?

____________

1     Kommissionens forordning (EF) nr. 2073/2005 af 15.11.2005 om mikrobiologiske kriterier for fødevarer (EØS-relevant tekst) (EUT 2005, L 338, s. 1).

2     Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 178/2002 af 28.1.2002 om generelle principper og krav i fødevarelovgivningen, om oprettelse af Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet og om procedurer vedrørende fødevaresikkerhed (EFT 2002, L 31, s. 1).