Language of document :

Odvolanie podané 12. februára 2021: Vincent Thunus, Jaime Barragán, Marc D’hooge, Alexandra Felten, Christophe Nègre, Patrick Vanhoudt proti rozsudku Všeobecného súdu (prvá komora) z 2. decembra 2020 vo veci T-247/19, Thunus a i./EIB

(vec C-90/21 P)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Odvolatelia: Vincent Thunus, Jaime Barragán, Marc D’hooge, Alexandra Felten, Christophe Nègre, Patrick Vanhoudt (v zastúpení: L. Levi, advokátka)

Ďalší účastník konania: Európska investičná banka

Návrhy odvolateľov

zrušiť rozsudok Všeobecného súdu z 2. decembra 2020 vo veci T-247/19,

v dôsledku toho vyhovieť žalobným návrhom predloženým v prvostupňovom konaní, a teda:

zrušiť rozhodnutie obsiahnuté vo výplatných listinách odvolateľov za február 2018, ktorým sa stanovuje ročná úprava základného platu obmedzená na rok 2018 na 0,7 %, a v dôsledku toho zrušiť podobné rozhodnutia obsiahnuté v neskorších výplatných listinách,

uložiť žalovanej v prvostupňovom konaní povinnosť zaplatiť ako náhradu majetkovej ujmy (i) nedoplatok platu zodpovedajúci uplatneniu ročnej úpravy na rok 2018, teda zvýšeniu o 1,4 % za obdobie od 1. januára 2018 do 31. decembra 2018; (ii) nedoplatok platu zodpovedajúci dôsledkom uplatnenia ročnej úpravy na rok 2018 o 0,7 %, na sumu platov vyplácaných od januára 2018; (iii) úroky z omeškania z dlhovaných nedoplatkov platu až do úplného zaplatenia dlžných súm, pričom sadzba úrokov z omeškania, ktorá sa má uplatniť, sa musí vypočítať na základe sadzby stanovenej Európskou centrálnou bankou pre hlavné refinančné operácie, uplatniteľnej počas dotknutého obdobia, zvýšenej o tri percentuálne body,

uložiť žalovanej v prvostupňovom konaní povinnosť nahradiť trovy konania.

Odvolacie dôvody a hlavné tvrdenia

Porušenie práva konzultácie s kolégiom – Skreslenie spisu.

Porušenie povinnosti odôvodnenia – Skreslenie spisu – Porušenie povinnosti odôvodnenia súdom.

Porušenie povinnosti náležitej starostlivosti a zásady proporcionality.

____________