Language of document :

Meddelelse til EU-tidende

 

Dom afsagt af Retten i Første Instans den 14. maj 2002 i sag T-81/00, Associação Comercial de Aveiro mod Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber 1.

(Socialpolitik ( Den Europæiske Socialfond ( annullationssøgsmål ( nedsættelse af finansielt tilskud ( begrundelse ( åbenbart urigtigt skøn)

    (Processprog: portugisisk)

I sag T-81/00, Associação Comercial de Aveiro, Aveiro (Portugal), ved avocats J. Amaral e Almeida og B. Diniz de Ayala, og med valgt adresse i Luxembourg, mod Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber (befuldmægtigede: H. Speyart og M. França), angående en påstand om annullation af Kommissionens beslutning K(99) 3721 af 30. november 1999 om nedsættelse af det tilskud fra Den Europæiske Socialfond, som i forbindelse med projekt nr. 891038/P 3 er tilkendt Associação Comercial de Aveiro, har Retten (Femte Afdeling), sammensat af afdelingsformanden, J.D. Cooke, og dommerne R. García-Valdecasas og P. Lindh; justitssekretær: fuldmægtig J. Plingers, den 14. maj 2002 afsagt dom, hvis konklusion lyder således:

1)Kommissionens beslutning K(99) 3721 af 30. november 1999 om nedsættelse af Den Europæiske Socialfonds tilskud til Associação Comercial de Aveiro i forbindelse med projekt nr. 891038/P 3 annulleres, for så vidt som det for rubrik 14.3.9 ( udgifter til leje og husleje, bestemmes, at beløbet for de ydelser, der er faktureret af SI ( Sistemas de Informação Lda, nedsættes.

2)I øvrigt frifindes Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber.

3)Kommissionen bærer sine egne omkostninger og betaler en tredjedel af sagsøgerens omkostninger.

4)Sagsøgeren bærer to tredjedele af sine egne omkostninger.

____________

1 - EFT C 176 af 24.6.2000.