Language of document :

Tiedonanto virallisessa lehdessä

 

     YHTEISÖJEN ENSIMMÄISEN OIKEUSASTEEN TUOMIOISTUIMEN TUOMIO

     14 päivänä toukokuuta 2002

asiassa T-81/00, Associação Comercial de Aveiro vastaan Euroopan yhteisöjen komissio1

(Sosiaalipolitiikka ( Euroopan sosiaalirahasto ( Kumoamiskanne ( Rahoitustuen määrän pienentäminen ( Perustelut ( Ilmeinen arviointivirhe)

    (Oikeudenkäyntikieli: portugali)

Asiassa T-81/00, Associação Comercial de Aveiro, kotipaikka Aveiro (Portugali), edustajinaan avocats J. Amaral e Almeida ja B. Diniz de Ayala, prosessiosoite Luxemburgissa, vastaan Euroopan yhteisöjen komissio (asiamiehinään H. Speyart ja M. França), jossa kantaja vaatii yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuinta kumoamaan 30 päivänä marraskuuta 1999 tehdyn komission päätöksen C(99)3721, jolla pienennettiin Euroopan sosiaalirahastosta Associação Comercial de Aveirolle suunnitelmaan nro 891038/P 3 myönnetyn tuen määrää, ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin (viides jaosto), toimien kokoonpanossa: jaoston puheenjohtaja J. D. Cooke sekä tuomarit R. García-Valdecasas ja P. Lindh, kirjaaja: hallintovirkamies J. Plingers, on antanut 14.5.2002 tuomion, jonka tuomiolauselma on seuraava:

1)Kumotaan 30 päivänä marraskuuta 1999 tehty komission päätös C(99)3721, jolla pienennettiin Euroopan sosiaalirahastosta Associação Comercial de Aveirolle suunnitelmaan nro 891038/P 3 myönnetyn tuen määrää, siltä osin kuin siinä pienennetään 14.3.9 kohtaan (vuokrakulut) kirjattujen SI:n (Sistemas de Informação, Lda) laskuttamien suoritusten määrää.

2)Kanne hylätään muilta osin.

3)Komissio vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan ja se velvoitetaan korvaamaan yksi kolmasosa kantajan oikeudenkäyntikuluista.

4)Kantaja vastaa kahdesta kolmasosasta omia oikeudenkäyntikulujaan.

____________

1 - EYVL C 176, 24.6.2000.