Language of document :

Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2021. gada 11. martā iesniedza Juzgado Mercantil nº 7 de Barcelona (Spānija) – AD u.c./PACCAR Inc, DAF TRUCKS NV un DAF Trucks Deutschland GmbH

(Lieta C-163/21)

Tiesvedības valoda – spāņu

Iesniedzējtiesa

Juzgado Mercantil nº 7 de Barcelona

Pamatlietas puses

Prasītāji: AD u.c.

Atbildētāji: PACCAR Inc, DAF TRUCKS NV un DAF Trucks Deutschland GmbH

Prejudiciālais jautājums

Vai Eiropas Parlamenta un Padomes 2014. gada 26. novembra Direktīvas 2014/104/ES par atsevišķiem noteikumiem, kuri valstu tiesībās reglamentē zaudējumu atlīdzināšanas prasības par dalībvalstu un Eiropas Savienības konkurences tiesību pārkāpumiem 1 , 5. panta 1. punkts ir jāinterpretē tādējādi, ka būtisko pierādījumu izprasīšana attiecas tikai uz atbildētājas puses vai kādas trešās personas rīcībā esošajiem jau pastāvošiem dokumentiem, vai, gluži pretēji, 5. panta 1. punkts ietver arī iespēju izprasīt dokumentus, kuri pusei, kurai adresēts informācijas pieprasījums, ir jārada ex novo, apkopojot vai klasificējot tās rīcībā esošu informāciju, zināšanas vai datus?

____________

1 OV 2014, L 349, 1. lpp.