Language of document :

Odvolanie podané 26. mája 2016: Európska komisia proti rozsudku Všeobecného súdu (druhá komora) zo 16. marca 2016 vo veci T-103/14, Frucona Košice a.s./Európska komisia

(vec C-300/16 P)

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Odvolateľka: Európska komisia (v zastúpení: L. Armati, T. Maxian Rusche, B. Stromsky, K. Walkerová, splnomocnení zástupcovia)

Ďalší účastník konania: Frucona Košice a.s.

Návrhy odvolateľky

Odvolateľka navrhuje, aby Súdny dvor:

zrušil rozsudok Všeobecného súdu (druhá komora) zo 16. marca 2016 vo veci T-103/14, Frucona Košice/Komisia, ktorý bol Komisii oznámený v ten istý deň, a

rozhodol o žalobe podanej na prvom stupni a žalobu zamietol ako nedôvodnú, a

uložil odporkyni a žalobkyni na prvom stupni povinnosť nahradiť trovy konania.

Subsidiárne Komisia navrhuje, aby Súdny dvor

zrušil rozsudok Všeobecného súdu (druhá komora) zo 16. marca 2016 vo veci T-103/14, Frucona Košice/Komisia, ktorý bol Komisii oznámený v ten istý deň, a

vrátil vec Všeobecnému súdu na preskúmanie druhého, a v nevyhnutnom rozsahu tretieho a štvrtého žalobného dôvodu na prvom stupni, a

rozhodol, že o náhrade trov konania na prvom stupni bude rozhodnuté neskôr.

Odvolacie dôvody a hlavné tvrdenia

Podľa Komisie by sa mal napadnutý rozsudok zrušiť z dôvodov, ktoré sa týkajú, po prvé, uplatniteľnosti kritéria súkromného veriteľa a po druhé, uplatnenia kritéria súkromného veriteľa.

Pokiaľ ide o uplatniteľnosť kritéria súkromného veriteľa, Komisia uvádza tri odvolacieho dôvody. Po prvé, nesprávny výklad napadnutého rozhodnutia; po druhé, nesprávne právne posúdenie týkajúce sa výkladu článku 107 ods. 1 ZFEÚ, pokiaľ ide o uplatniteľnosť kritéria súkromného veriteľa, a, po tretie, nesprávne uplatnenie zásady res iudicata.

Podľa napadnutého rozsudku sa kritérium súkromného veriteľa uplatňuje aj vtedy, keď členský štát v správnom konaní na základe podrobnej argumentácie tvrdí, že verejný orgán nekonal na základe úvah, ktorými by sa riadil súkromný účastník trhu, ak dotknutá osoba tvrdí opak. Komisia chápe judikatúru v tom zmysle, že názor členského štátu je zásadný, ak ide o uplatniteľnosť kritéria súkromného veriteľa.

Pokiaľ ide o uplatnenie kritéria súkromného veriteľa Komisia uplatňuje dva odvolacie dôvody. Po prvé porušenie článku 107 ods. 1 ZFEÚ, pokiaľ ide o uplatnenie kritéria súkromného veriteľa. Po druhé, nesprávne právne posúdenie, ktorého sa Všeobecný súd dopustil pri výklade povinnosti vykonať riadne a nestranné vyšetrovanie údajnej štátnej pomoci v súlade s článkom 107 ods. 1 ZFEÚ.

Všeobecný súd žiada, aby Komisia ex offo rekonštruovala chovanie ideálneho, racionálneho a plne informovaného hypotetického súkromného veriteľa. Uvedená požiadavka okrem toho existuje bez ohľadu na to, čo dotknutý členský štát urobil alebo povedal. Komisia chápe judikatúru v tom zmysle, že od Komisie sa žiada, aby sama neobstarávala dôkazy a informácie, ktoré by racionálny súkromný veriteľ získal pred tým, než uskutoční posúdenie, ak to neurobil dotknutý verejný orgán. Naopak, jej úloha sa obmedzuje na to, aby v situácii, ktorá je čo najviac podobná situácii verejného orgánu pri prijímaní rozhodnutia o poskytnutí dotknutej pomoci overila, či verejný orgán na základe jeho chovania a dôkazov a informácií, ktoré mal skutočne k dispozícii, subjektívne pri svojom rozhodovaní konal ako súkromný veriteľ.

____________