Language of document :

Rozsudok Súdneho dvora (prvá komora) z 20. septembra 2017 – Európska komisia/Frucona Košice a.s.

(vec C-300/16 P)1

(Odvolanie – Štátna pomoc – Pojem „pomoc“ – Pojem „hospodárska výhoda“ – Kritérium súkromného veriteľa – Podmienky uplatniteľnosti – Uplatnenie – Vyšetrovacia povinnosť Európskej komisie)

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Odvolateľka: Európska komisia (v zastúpení: K. Walkerová, L. Armati, T. Maxian Rusche a B. Stromsky, splnomocnení zástupcovia)

Ďalší účastník konania: Frucona Košice a.s. (v zastúpení: K. Lasok, QC, B. Hartnett, barrister, J. Holmes, QC, a O. Geiss, Rechtsanwalt)

Výrok rozsudku

Odvolanie sa zamieta.

Európska komisia je povinná nahradiť trovy konania.

____________

1 Ú. v. EÚ C 260, 18.7.2016.