Language of document :

Преюдициално запитване от Verwaltungsgericht Darmstadt (Германия), постъпило на 30 юли 2019 г. — RJ/Stadt Offenbach am Main

(Дело C-580/19)

Език на производството: немски

Запитваща юрисдикция

Verwaltungsgericht Darmstadt

Страни в главното производство

Жалбоподател: RJ

Ответник: Stadt Offenbach am Main

Преюдициални въпроси

Трябва ли член 2 от Директива 2003/88/ЕО1 да се тълкува в смисъл, че дежурствата, по време на които даден работник е задължен да стигне до границите на града на местоработата му в служебно облекло със служебното превозно средство в рамките на двадесет минути, следва да се считат за работно време, независимо че работодателят не е определил къде да е местонахождението на работника, но работникът все пак е съществено ограничен в избора на място и във възможностите да се посвети на личните и обществените си интереси?

Ако отговорът на първия въпрос е утвърдителен:

Трябва ли в случай като разглеждания в първия преюдициален въпрос член 2 от Директива 2003/88/ЕО да се тълкува в смисъл, че при определянето на понятието „работно време“ следва да се отчита и дали и доколко по време на дежурство, полагано на място, което не е определено от работодателя, се очаква работникът да бъде редовно използван?

____________

1 Директива 2003/88/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 4 ноември 2003 година относно някои аспекти на организацията на работното време (ОВ L 299, 2003 г., стр. 9; Специално издание на български език, 2007 г., глава 5, том 7, стр. 3).