Language of document : ECLI:EU:T:2019:377

ROZSUDOK VŠEOBECNÉHO SÚDU (tretia komora)

zo 6. júna 2019 (*)

„Dizajn Spoločenstva – Konanie o výmaze – Zapísaný dizajn Spoločenstva znázorňujúci motorové vozidlo – Skorší dizajn Spoločenstva – Dôvod výmazu – Nedostatok osobitného charakteru – Článok 6 a článok 25 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 6/2002“

Vo veci T‑209/18,

Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG, so sídlom v Stuttgarte (Nemecko), v zastúpení: C. Klawitter, advokát,

žalobkyňa,

proti

Úradu Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO), v zastúpení: S. Hanne, splnomocnený zástupca,

žalovanému,

ďalší účastník konania pred odvolacím senátom EUIPO a vedľajší účastník konania pred Všeobecným súdom:

Autec AG, so sídlom v Norimbergu (Nemecko), v zastúpení: M. Krogmann, advokát,

ktorej predmetom je žaloba podaná proti rozhodnutiu tretieho odvolacieho senátu EUIPO z 19. januára 2018 (vec R 945/2016‑3) týkajúcemu sa konania o výmaze medzi spoločnosťami Autec AG a Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG,

VŠEOBECNÝ SÚD (tretia komora),

v zložení: predseda komory S. Frimodt Nielsen, sudcovia N. Półtorak a E. Perillo (spravodajca),

tajomník: R. Ūkelytė, referentka,

so zreteľom na žalobu podanú do kancelárie Všeobecného súdu 22. marca 2018,

so zreteľom na vyjadrenie EUIPO k žalobe podané do kancelárie Všeobecného súdu 13. júla 2018,

so zreteľom na vyjadrenie vedľajšieho účastníka konania k žalobe podané do kancelárie Všeobecného súdu 4. júla 2018,

so zreteľom na rozhodnutie zo 7. augusta 2018, ktorým bolo odmietnuté založenie listu žalobkyne z 23. júla 2018 do spisu vo veci,

so zreteľom na rozhodnutie z 23. augusta 2018, ktorým bolo odmietnuté založenie listu žalobkyne z 13. augusta 2018 do spisu vo veci,

so zreteľom na rozhodnutie z 20. septembra 2018 o odmietnutí spojenia vecí T‑43/18, T‑191/18, T‑192/18, T‑209/18 a T‑210/18,

so zreteľom na určenie ďalšieho sudcu, aby doplnil komoru z dôvodu prekážky jedného z jej členov vo výkone funkcie,

so zreteľom na rozhodnutie zo 14. januára 2019 o odmietnutí spojenia vecí T‑209/18 a T‑210/18 na účely ústnej časti konania,

po pojednávaní z 12. februára 2019,

vyhlásil tento

Rozsudok

 Okolnosti predchádzajúce sporu

1        Dňa 20. augusta 2010 žalobkyňa Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG podala na základe nariadenia Rady (ES) č. 6/2002 z 12. decembra 2001 o dizajnoch spoločenstva (Ú. v. ES L 3, 2002, s. 1; Mim. vyd. 13/027, s. 142) prihlášku dizajnu Spoločenstva na Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO).

2        Prihlasovaný dizajn Spoločenstva je znázornený takto (ďalej len „sporný dizajn“ alebo „dizajn série 991 automobilu ,Porsche 911‘“):

Image not foundImage not found

Image not foundImage not foundImage not found

Image not found Image not found

3        Výrobky, na ktoré sa má sporný dizajn uplatňovať, sú zaradené do triedy 12.08 v zmysle locarnskej dohody, ktorou bolo zavedené medzinárodné triedenie priemyselných vzorov, z 8. októbra 1968 v znení zmien a doplnení a zodpovedajú tomuto opisu: „Motorové vozidlá“.

4        Sporný dizajn bol uverejnený vo Vestníku dizajnov Spoločenstva č. 2010/200 zo 6. septembra 2010 s 27. aprílom 2010 ako dňom vzniku práva prednosti a vyobrazenia tohto dizajnu boli uverejnené vo Vestníku dizajnov Spoločenstva č. 2012/172 zo 7. septembra 2012.

5        Dňa 8. júla 2014 spoločnosť Autec AG, vedľajší účastník konania, podala na EUIPO návrh na výmaz sporného dizajnu. Tento návrh bol podaný na základe článku 25 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 6/2002 v spojení s článkom 4 ods. 1 a s článkami 5 a 6 nariadenia.

6        Vedľajší účastník konania sa v podstate domnieval, že dizajn série 991 automobilu „Porsche 911“ nie je nový ani nemá osobitný charakter, čo predstavuje prekážku jeho ochrany. Na podporu svojho návrhu najmä tvrdil, že sporný dizajn sa výrazne nelíši od ostatných dizajnov automobilu „Porsche 911“ uvedených na trh od pôvodnej verzie z roku 1963.

7        Vedľajší účastník konania v tomto smere poukazuje predovšetkým na tieto dizajny Spoločenstva:

–        dizajn Spoločenstva č. 735428‑0001 (ďalej len „skorší dizajn“ alebo „dizajn série 997 automobilu ,Porsche 911‘“) zapísaný pre „motorové vozidlá“ a uverejnený 23. júna 2008, ktorý je znázornený takto:

Image not foundImage not foundImage not found

Image not foundImage not found

Image not foundImage not found

–        dizajn Spoločenstva č. 633748‑0001 zapísaný pre „automobily“ a uverejnený 9. januára 2007, ktorý je znázornený takto:

Image not foundImage not found

Image not foundImage not foundImage not found

Image not foundImage not found

8        Vedľajší účastník konania k svojmu návrhu na výmaz pripojil viacero článkov z tlače týkajúcich sa dizajnu automobilu „Porsche 911“.

9        Výmazový odbor EUIPO rozhodnutím z 10. mája 2016 vyhovel návrhu na výmaz a vymazal sporný dizajn pre nedostatok osobitného charakteru.

10      Dňa 23. mája 2016 žalobkyňa podala na EUIPO odvolanie proti rozhodnutiu výmazového odboru na základe článkov 55 až 60 nariadenia č. 6/2002.

11      Tretí odvolací senát EUIPO rozhodnutím z 19. januára 2018 (ďalej len „napadnuté rozhodnutie“) zamietol odvolanie z dôvodu nedostatku osobitného charakteru v zmysle článku 6 ods. 1 nariadenia č. 6/2002.

12      Odvolací senát v prvom rade uviedol, že v prípade automobilov je tvorivá voľnosť pôvodcov obmedzená technickými vlastnosťami dotknutého výrobku, napríklad tým, že musí mať karosériu a kolesá, ako aj zákonnými požiadavkami najmä v oblasti bezpečnosti cestnej premávky, napríklad požiadavkou na predné svetlá, spätné zrkadlá a zadné svetlá.

13      Tento orgán následne uviedol, že čo sa však týka návrhu takých znakov, ktoré si vyžadujú technické funkcie alebo zákonné požiadavky, tvorivá voľnosť pôvodcu ako taká, naopak, nepodlieha nijakým obmedzeniam. Ďalej konštatoval, že užívateľom predmetných výrobkov je informovaný užívateľ automobilov vo všeobecnosti, t. j. osoba, ktorá šoféruje, používa a pozná dizajny automobilov dostupné na trhu.

14      Za týchto okolností odvolací senát usúdil, že kolidujúce dizajny sa v konečnom dôsledku zhodujú v základných znakoch, akým je tvar alebo silueta karosérie, dverí a okien.

15      Odvolací senát na základe toho konštatoval, že existencia dizajnu série 997 automobilu „Porsche 911“ je postačujúca na to, aby bránila osobitnému charakteru dizajnu série 991 tohto auta, a že teda nie je potrebné skúmať dizajn Spoločenstva č. 633748‑0001, na ktorý sa odvoláva vedľajší účastník konania, ani otázku, či je sporný dizajn nový.

 Návrhy účastníkov konania

16      Žalobkyňa navrhuje, aby Všeobecný súd:

–        zrušil napadnuté rozhodnutie,

–        zamietol návrh na výmaz „dizajnu… č. 198387‑0001“.

17      EUIPO a vedľajší účastník konania navrhujú, aby Všeobecný súd:

–        zamietol žalobu,

–        zaviazal žalobkyňu na náhradu trov konania.

 Právne posúdenie

18      Žalobkyňa na podporu svojej žaloby uvádza v podstate jediný žalobný dôvod založený na porušení článku 25 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 6/2002 v spojení s článkami 5 a 6 tohto nariadenia.

19      V tejto súvislosti najmä tvrdí, že sporný dizajn vyvoláva u informovaného užívateľa tohto typu vozidla iný celkový dojem než skorší dizajn, ktorý uvádza vedľajší účastník konania na podporu svojho návrhu na výmaz. Oba kolidujúce dizajny sa totiž „značne“ líšia „vonkajším vzhľadom“ a táto odlišnosť je „natoľko zjavná“, že odvolací senát mohol konštatovať, že sporný dizajn nemá osobitný charakter, len na základe nesprávneho posúdenia.

20      Po zhrnutí tohto žalobného dôvodu je potrebné pripomenúť, že podľa článku 25 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 6/2002 dôjde k výmazu dizajnu Spoločenstva, ak nespĺňa požiadavky článkov 4 až 9 tohto nariadenia.

21      V tomto smere článok 4 ods. 1 nariadenia č. 6/2002 stanovuje, že dizajn Spoločenstva je chránený, len ak je nový a má osobitný charakter.

 prvej časti jediného žalobného dôvodu založenej na porušení článku 25 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 6/2002spojeníčlánkom 6 tohto nariadenia

22      Zo znenia článku 6 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 6/2002 vyplýva, že osobitný charakter zapísaného dizajnu Spoločenstva sa posudzuje v prvom rade z hľadiska celkového dojmu, ktorý vyvoláva u dotknutého informovaného užívateľa [pozri rozsudok z 25. októbra 2013, Merlin a i./ÚHVT – Dusyma (Hra), T‑231/10, neuverejnený, EU:T:2013:560, bod 28 a citovanú judikatúru]. Tento celkový dojem musí byť okrem toho odlišný od celkového dojmu, ktorý vyvoláva akýkoľvek iný dizajn sprístupnený verejnosti pred dňom podania prihlášky alebo, ak sa žiada o právo prednosti, pred dňom vzniku práva prednosti.

23      Článok 6 ods. 2 nariadenia č. 6/2002 ďalej stanovuje, že pri posudzovaní osobitého charakteru sa zohľadňuje miera tvorivej voľnosti pôvodcu pri tvorbe dotknutého dizajnu.

24      Po pripomenutí týchto právnych podmienok treba poukázať na to, že relevantná judikatúra v tomto smere uvádza, že osobitný charakter dizajnu musí vyplývať z odlišného celkového dojmu z pohľadu informovaného užívateľa alebo z neexistencie „už videného“ vo vzťahu k akémukoľvek skoršiemu dizajnu. Z tohto pohľadu sa odlišnosti, ktoré nie sú dostatočne výrazné na to, aby ovplyvnili celkový dojem, nezohľadnia, lebo rozhodujúce môžu byť len odlišnosti, ktoré sú dostatočne výrazné na to, aby vyvolali rozdielny celkový dojem [pozri rozsudok zo 7. novembra 2013, Budziewska/ÚHVT – Puma (skáčuca mačkovitá šelma), T‑666/11, neuverejnený, EU:T:2013:584, bod 29 a citovanú judikatúru].

25      Vzhľadom na vyššie uvedené kritériá teda treba preskúmať, či sa z pohľadu informovaného užívateľa a vzhľadom na mieru tvorivej voľnosti pôvodcu dizajnu v prejednávanej veci celkový dojem vyvolaný sporným dizajnom líši od celkového dojmu vyvolaného skorším dizajnom.

 O informovanom užívateľovi

26      Pokiaľ ide o výklad pojmu informovaný užívateľ, v prvom rade treba vychádzať z toho, že označenie „informovaný užívateľ“ znamená, že dotknutá osoba používa výrobok obsahujúci dizajn v súlade s použitím, na aké je tento výrobok určený. Prívlastok „informovaný“ ďalej naznačuje, že užívateľ bez toho, aby bol technickým expertom, pozná rozličné dizajny existujúce v dotknutom sektore, disponuje určitou mierou vedomostí, pokiaľ ide o prvky, ktoré tieto dizajny obvykle obsahujú, a z dôvodu záujmu o predmetné výrobky je jeho miera pozornosti pri ich používaní pomerne vysoká [rozsudky z 20. októbra 2011, PepsiC