Language of document :

Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2021. gada 9. martā iesniedza Oberster Gerichtshof (Austrija) – RW/Österreichische Post AG

(Lieta C-154/21)

Tiesvedības valoda – vācu

Iesniedzējtiesa

Oberster Gerichtshof

Pamatlietas puses

Revīzijas sūdzības iesniedzējs: RW

Atbildētāja Revīzijas tiesvedībā: Österreichische Post AG

Prejudiciālais jautājums

Vai Regulas (ES) 2016/679 1 (2016. gada 27. aprīlis) 15. panta 1. punkta c) apakšpunkts ir jāinterpretē tādējādi, ka piekļuves tiesības attiecas tikai uz saņēmēju kategorijām, ja konkrēti saņēmēji, plānojot datu izpaušanu, vēl nav zināmi, taču piekļuves tiesības obligāti ietver arī šos izpausto datu saņēmējus, ja dati jau ir izpausti?

____________

1 Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) (OV 2016, L 119, 1. lpp.).