Language of document :

Talan väckt den 1 augusti 2012 – ZZ mot rådet

(Mål F-84/12)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: ZZ (ombud: advokaten Velardo)

Svarande: Europeiska unionens råd

Saken och beskrivning av tvisten

Ogiltigförklaring av beslutet att neka sökanden direkt tillgång till den slutliga redogörelsen för invaliditetskommitténs slutsatser och tillgång till den diagnos som ställts av kommitténs tredje läkare.

Sökandens yrkanden

Sökanden yrkar att personaldomstolen ska

ogiltigförklara beslutet av den 17 oktober genom vilket sökanden nekas direkt tillgång till den slutliga redogörelsen för invaliditetskommitténs slutsatser och tillgång till den diagnos som ställts av kommitténs tredje läkare,

ogiltigförklara tillsättningsmyndighetens beslut av den 24 mars 2012 som utgör svar på det klagomål som ingetts med stöd av artikel 90.2 i tjänsteföreskrifterna,

förplikta rådet att betala skadestånd jämte dröjsmåls- och kompensationsränta med 6,75 procent för den ideella och ekonomiska skada som lidits, och

förplikta rådet att ersätta rättegångskostnaderna.