Language of document :

Kasační opravný prostředek podaný dne 28. prosince 2020 Maria Teresa Coppo Gavazzi a další proti rozsudku Tribunálu (osmého rozšířeného senátu) vydanému dne 15. října 2020 ve věcech T-389/19 až T-394/19, T-397/19, T-398/19, T-403/19, T-404/19, T-406/19, T-407/19, T-409/19 až T-414/19, T-416/19 až T-418/19, T-420/19 až T-422/19, T-425/19 až T-427/19, T-429/19 až T-432/19, T-435/19, T-436/19, T-438/19 až T-442/19, T-444/19 až T-446/19, T-448/19, T-450/19 až T-454/19, T-463/19 a T-465/19, Maria Teresa Coppo Gavazzi a další v. Parlament

(Věc C-725/20 P)

Jednací jazyk: italština

Účastníci řízení

Účastníci řízení podávající kasační opravný prostředek: Maria Teresa Coppo Gavazzi, Cristiana Muscardini, Luigi Vinci, Agostino Mantovani, Anna Catasta, Vanda Novati, Francesco Enrico Speroni, Maria Di Meo, Giuseppe Di Lello Finuoli, Raffaele Lombardo, Olivier Dupuis, Leda Frittelli, Livio Filippi, Vincenzo Viola, Antonio Mussa, Mauro Nobilia, Sergio Camillo Segre, Stefano De Luca, Riccardo Ventre, Mirella Musoni, Francesco Iacono, Vito Bonsignore, Claudio Azzolini, Vincenzo Aita, Mario Mantovani, Vincenzo Mattina, Romano Maria La Russa, Giorgio Carollo, Fiammetta Cucurnia, vlastním jménem a v postavení dědice Giulietta Chiesi, Roberto Costanzo, Giorgio Gallenzi, v postavení dědice Giulia Cesare Gallenziho, Vitaliano Gemelli, Pasqualina Napoletano, Ida Panusa (zástupce: M. Merola, advokát)

Další účastník řízení: Evropský parlament

Návrhová žádání účastníků řízení podávajících kasační opravný prostředek

Účastníci řízení podávající kasační opravný prostředek (dále jen „navrhovatelé“) navrhují, aby Soudní dvůr:

zrušil napadený rozsudek,

vrátil věc T-453/19, Panusa v. Parlament zpět Tribunálu pro rozhodnutí ve věci samé,

zrušil napadená rozhodnutí týkající se dalších navrhovatelů,

uložil Evropskému parlamentu povinnost uhradit náklady řízení v prvním stupni a řízení o kasačním opravném prostředku

Důvody kasačního opravného prostředku a hlavní argumenty

Svým prvním důvodem kasačního opravného prostředku navrhovatelé tvrdí, že Tribunál se dopustil nesprávného právního posouzení, když se domníval, že napadená rozhodnutí, která mu byly předložena, nesouvisela s nárokem na důchod a rozhodl tedy, že byla v souladu s obecnými zásadami a Listinou základních práv Evropské unie. Nesprávné posouzení vyplývá ze skutečnosti, že se dopustil abstraktního a svévolného rozlišování mezi nárokem na důchod a nárokem na vyplácení důchodových dávek. Napadená rozhodnutí porušila samotný nárok na důchod a jsou tedy v rozporu nejen s ustanoveními uvedenými v prováděcích opatřeních ke statutu poslanců Parlamentu, ale i s právem na vlastnictví, krom toho jsou v rozporu se zásadami proporcionality, právní jistoty a ochrany legitimního očekávání.

Ve svém druhém důvodu kasačního opravného prostředku navrhovatelé tvrdí, že se Tribunál dopustil vícero nesprávných posouzení při zkoumání procesních důvodů zrušení, kterých se dovolávali žalobci v prvním stupni, konkrétně důvodu týkajícího se určení správného právního základu napadených rozhodnutí, pravomoci vedoucího oddělení, který přijal akt a nedostatku odůvodnění. Tribunál měl uvést, že napadená rozhodnutí vychází z ustanovení, které již bylo zrušeno a vzhledem k tomu, že se jedná o mimořádné správní akty, měla být přijata předsednictvem Evropského parlamentu. Tribunál navíc nepřiměřeně rozšířil možnost odůvodnění odkazem na jiné dokumenty. Odůvodnění totiž není uvedené v napadených rozhodnutích, ale jen ve stanovisku právní služby Evropského parlamentu, na které se v napadených rozhodnutích a přípravných aktech výslovně neodkazuje.

Ve svém třetím důvodu kasačního opravného prostředku navrhovatelka ve věci T-453/19 tvrdí, že došlo k nesprávnému právnímu posouzení při stanovení nepřípustnosti její žaloby z důvodu nedostatku právního zájmu na podání žaloby. Tribunál totiž neposoudil možnost, aby poskytnutí důchodu, kterého je navrhovatelka příjemcem, bylo založeno na jiném právním základu, i když tato otázka byla projednána na jednání. Jelikož tento jiný právní základ zaručuje navrhovatelce vyšší dávky, nelze popřít právní zájem na podání žaloby.

____________