Language of document :

Recurs introdus la 28 decembrie 2020 de Maria Teresa Coppo Gavazzi și alții împotriva Hotărârii Tribunalului (Camera a opta extinsă) din 15 octombrie 2020 în cauzele conexate T-389/19-T-394/19, T-397/19, T-398/19, T-403/19, T-404/19, T-406/19, T-407/19, T-409/19-T-414/19, T-416/19-T-418/19, T-420/19-T-422/19, T-425/19-T-427/19, T-429/19-T-432/19, T-435/19, T-436/19, T-438/19-T-442/19, T-444/19-T-446/19, T-448/19, T-450/19-T-454/19, T-463/19 și T-465/19, Coppo Gavazzi și alții/Parlamentul

(Cauza C-725/20 P)

Limba de procedură: italiana

Părțile

Recurenți: Maria Teresa Coppo Gavazzi, Cristiana Muscardini, Luigi Vinci, Agostino Mantovani, Anna Catasta, Vanda Novati, Francesco Enrico Speroni, Maria Di Meo, Giuseppe Di Lello Finuoli, Raffaele Lombardo, Olivier Dupuis, Leda Frittelli, Livio Filippi, Vincenzo Viola, Antonio Mussa, Mauro Nobilia, Sergio Camillo Segre, Stefano De Luca, Riccardo Ventre, Mirella Musoni, Francesco Iacono, Vito Bonsignore, Claudio Azzolini, Vincenzo Aita, Mario Mantovani, Vincenzo Mattina, Romano Maria La Russa, Giorgio Carollo, Fiammetta Cucurnia, în nume propriu și în calitate de moștenitor al lui Giulietto Chiesa, Roberto Costanzo, Giorgio Gallenzi, în calitate de moștenitor al lui Giulio Cesare Gallenzi, Vitaliano Gemelli, Pasqualina Napoletano, Ida Panusa (reprezentant: M. Merola, avocat)

Cealaltă parte din procedură: Parlamentul European

Concluziile recurenților

Anularea hotărârii atacate;

retrimiterea cauzei T-453/19, Panusa/Parlamentul, la Tribunal pentru examinarea pe fond;

anularea deciziilor atacate în ceea ce îi privește pe ceilalți recurenți;

obligarea Parlamentului European la plata cheltuielilor de judecată efectuate în ambele grade de jurisdicție.

Motivele și principalele argumente

Prin intermediul primului motiv de recurs, recurenții invocă o eroare de drept, în măsura în care Tribunalul a considerat deciziile atacate în fața acestuia ca fiind străine de dreptul la pensie și lipsite de vreo incidență asupra acestuia și a statuat, așadar, că erau conforme cu principiile generale și cu Carta drepturilor fundamentale. Eroarea decurge din faptul că a operat o distincție abstractă și arbitrară între dreptul la pensie și dreptul la plata prestațiilor. Deciziile atacate au adus atingere însuși dreptului la pensie, încălcând astfel nu numai dispozițiile care figurează în măsurile de punere în aplicare a statutului deputaților, ci și dreptul de proprietate; acestea sunt în plus contrare principiilor proporționalității, securității juridice și protecției încrederii legitime.

Prin intermediul celui de al doilea motiv de recurs, recurenții invocă mai multe erori de drept săvârșite de Tribunal în aprecierea motivelor de recurs de natură procedurală invocate de reclamanții din primă instanță, în special în ceea ce privește stabilirea temeiului juridic al deciziilor atacate, competența șefului de unitate care a adoptat actul și nemotivarea. Tribunalul ar fi trebuit să arate că deciziile atacate se întemeiază pe o dispoziție în prezent abrogată și, dat fiind că este vorba despre acte de administrare extraordinară, ar fi trebuit să fie adoptate de biroul Parlamentului European. În plus, Tribunalul a extins excesiv posibilitatea unei motivări per relationem. Astfel, motivarea nu apare nicidecum în deciziile atacate, ci numai într-un aviz al serviciului juridic al Parlamentului European, la care deciziile atacate și actele pregătitoare nu fac nicio trimitere specifică.

Prin intermediul celui de al treilea motiv de recurs, recurenta din cauza T-453/19 invocă o eroare de drept în declarația de inadmisibilitate a cauzei sale, pentru lipsa interesului de a exercita acțiunea. Tribunalul nu a considerat astfel posibilitatea ca prestația de pensie a cărei beneficiară este recurenta să aibă alt temei juridic, deși acest aspect a fost discutat în ședință. Întrucât acest temei juridic diferit ar garanta o prestație mai ridicată, existența unui interes de a exercita acțiunea nu poate fi negată.

____________