Language of document :

Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Raad van State (België) op 29 december 2020 – CT, Ferme de la Sarte SPRL / Waals Gewest

(Zaak C-726/20)

Procestaal: Frans

Verwijzende rechter

Raad van State

Partijen in het hoofdgeding

Verzoekende partijen: CT, Ferme de la Sarte SPRL

Verwerende partij: Waals Gewest

Prejudiciële vraag

Moet artikel 17 van verordening (EU) nr. 1305/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 17 december 2013 inzake steun voor plattelandsontwikkeling uit het Europees Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling (Elfpo) en tot intrekking van verordening (EG) nr. 1698/2005 van de Raad1 aldus worden uitgelegd dat de productie van graszoden of van plantaardige dakbedekking buiten de werkingssfeer van dat artikel valt?

____________

1 PB 2013, L 347,blz. 487.