Language of document :

Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Conseil d'État (Belgija) 29. decembra 2020 – CT, Ferme de la Sarte SPRL/Région wallonne

(Zadeva C-726/20)

Jezik postopka: francoščina

Predložitveno sodišče

Conseil d'État

Stranke v postopku v glavni stvari

Tožeči stranki : CT, Ferme de la Sarte SPRL

Tožena stranka : Région wallonne

Vprašanje za predhodno odločanje

Ali je treba člen 17 Uredbe (EU) št. 1305/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o podpori za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1698/20051 razlagati tako, da pridelava košene trave ali proizvodnja zelenih streh ne spadata na njegovo področje uporabe?

____________

1 UL 2013, L 347, str. 487.