Language of document :

Paziņojums OV

 

Pirmās instances tiesas 2005. gada 13. septembra spriedums - Sportwetten/ITSB

(lieta T-140/02)1

(Kopienas preču zīme - Pieteikums atzīt par spēkā neesošu - Kopienas grafiska preču zīme, kas satur vārdisku elementu "INTERTOPS" - Sabiedriskai kārtībai vai vispārpieņemtiem morāles principiem pretēja preču zīme - Regulas (EK) Nr. 40/94 7. panta 1. punkta f) apakšpunkts un 2. punkts un 51. pants)

Tiesvedības valoda -vācu

Lietas dalībnieki

Prasītāja: Sportwetten GmbH Gera, Gera (Vācija), ko pārstāv A. Cumšlinge [A. Zumschlinge], advokāts

Atbildētājs: Iekšējā tirgus saskaņošanas birojs (preču zīmes un dizains), ko pārstāv D. Šennens [D. Schennen] un G. Šneiders [G. Schneider], pārstāvji

Otrs procesa Apelāciju padomē dalībnieks, persona, kas iestājusies lietā Pirmās instances tiesā: Intertops Sportwetten GmbH, Zalcburga, (Austrija), ko sākotnēji pārstāvēja H. Feifers [H. Pfeifer], pēc tam - R. Heimlers [R. Heimler], advokāti

Lietas priekšmets

Par prasību par Iekšējā tirgus saskaņošanas biroja (preču zīmes, paraugi un modeļi) Apelāciju ceturtās padomes 2002. gada 21. februāra lēmumu (lieta R 338/2000-4) attiecībā uz pieteikumu atzīt Kopienas grafisko preču zīmi "INTERTOPS" par spēkā neesošu.

Sprieduma rezolutīvā daļa

nav jāizvērtē ne prasītājas pieteikums, ar kuru tā lūdz atzīt Kopienas grafisku preču zīmi, kas satur vārdisku elementu "INTERTOPS", par spēkā neesošu, ne personas, kas iestājusies lietā, pieteikums, ar kuru tā lūdz pievienot lietas materiāliem dokumentu;

pārējā daļā prasību noraidīt;

prasītāja atlīdzina visus tiesāšanās izdevumus.

____________

1 - OV C 169, 13.7.2002