Language of document :

Komunikat w Dz.U.

 

Wyrok Sądu Pierwszej Instancji z dnia 13 września 2005 r.Sportwetten GmbH przeciwko OHIM

(Sprawa T-140/02)1

(Wspólnotowy znak towarowy - Wniosek o unieważnienie - Graficzny wspólnotowy znak towarowy zawierający element słowny INTERTOPS - Znak towarowy sprzeczny z porządkiem publicznym lub przyjętymi dobrymi obyczajami - Artykuł 7 ust. 1 lit. f) i ust. 2 oraz art. 51 rozporządzenia (WE) nr 40/94)

Język postępowania: niemiecki

Strony

Strona skarżąca: Sportwetten GmbH z siedzibą w Gerze (Niemcy) (Przedstawiciel: A. Zumschlinge, adwokat)

Strona pozwana: Urząd Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (Przedstawiciele: D. Schennen i G. Schneider, działający w charakterze pełnomocników)

Uczestnikiem postępowania przed Izbą Odwoławczą był również, interwenient przed Sądem: Intertops Sportwetten GmbH, z siedzibą w Salzburgu (Austria), (Przedstawiciele: początkowo H. Pfeifer, a następnie R. Heimler, adwokaci)

Przedmiot sprawy

Skarga na decyzję czwartej Izby Odwoławczej Urzędu Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) z dnia 21 lutego 2002 r. (sprawa R 338/2000-4), wydaną w postępowaniu w sprawie wniosku o unieważnienie graficznego wspólnotowego znaku towarowego INTERTOPS

Sentencja wyroku

Umarza się postępowanie w zakresie żądania skarżącej, mającego na celu unieważnienie graficznego wspólnotowego znaku towarowego zawierającego słowny element INTERTOPS oraz w zakresie żądania interwenienta, mającego na celu dołączenie dokumentu do akt sprawy.

W pozostałym zakresie skarga zostaje w części oddalona i w części odrzucona.

Skarżąca zostaje obciążona kosztami postępowania w całości.

____________

1 - Dz.U. C 169 z 13.7.2002