Language of document : ECLI:EU:T:2005:312

Vec T‑140/02

Sportwetten GmbH Gera

proti

Úradu pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) (ÚHVT)

„Ochranná známka Spoločenstva – Návrh na vyhlásenie neplatnosti – Obrazová ochranná známka Spoločenstva obsahujúca slovný prvok INTERTOPS – Ochranná známka v rozpore s verejným poriadkom alebo dobrými mravmi – Článok 7 ods. 1 písm. f), článok 7 ods. 2 a článok 51 nariadenia (ES) č. 40/94“

Abstrakt rozsudku

Ochranná známka Spoločenstva – Vzdanie sa, výmaz a neplatnosť – Absolútne dôvody neplatnosti – Ochranné známky v rozpore s verejným poriadkom alebo dobrými mravmi – Posúdenie len na základe preskúmania samotnej ochrannej známky vo vzťahu k predmetným tovarom a službám – Okolnosti týkajúce sa správania sa majiteľa ochrannej známky – Chýbajúca relevantnosť

[Nariadenie Rady č. 40/94, článok 7 ods. 1 písm. f)]

Pri posúdení, či je ochranná známka v rozpore s verejným poriadkom a dobrými mravmi v zmysle článku 7 ods. 1 písm. f) nariadenia č. 40/94, čo môže viesť v súlade s článkom 51 ods. 1 písm. a) uvedeného nariadenia k vyhláseniu neplatnosti, je potrebné skúmať samotnú ochrannú známku, t. j. označenie pre tovary alebo služby uvedené v zápise ochrannej známky. V skutočnosti z celého znenia jednotlivých písmen článku 7 ods. 1 vyplýva, že sa vzťahujú na vlastnosti samotnej ochrannej známky a nevzťahujú sa na skutočnosti, ktoré sa týkajú konania osoby majiteľa ochrannej známky.

Z toho vyplýva, že skutočnosť, podľa ktorej majiteľ ochrannej známky Spoločenstva nemá v členskom štáte oprávnenie poskytovať a propagovať služby, ktoré uvádza ochranná známka, sa v žiadnom prípade nemôže považovať za skutočné vlastnosti uvedenej ochrannej známky v zmysle vyššie uvedeného výkladu. Táto skutočnosť preto nemá za následok rozpor uvedenej ochrannej známky s verejným poriadkom alebo s dobrými mravmi.

(pozri body 27 – 29)