Language of document :

Преюдициално запитване, отправено от Obersten Gerichtshof (Австрия) на 23 юли 2013 г. — ÖBB Personenverkehr AG/Gotthard Starjakob

(Дело C-417/13)

Език на производството: немски

Запитваща юрисдикция

Oberster Gerichtshof

Страни в главното производство

Ответник и жалбоподател в ревизионното производство: ÖBB Personenverkehr AG

Ищец и ответник в ревизионното производство: Gotthard Starjakob

Преюдициални въпроси

Трябва ли член 21 от Хартата на основните права във връзка с член 7, параграф 1, член 16 и член 17 от Директива 2000/78/ЕО1 да се тълкуват смисъл, че

а)    работник, за когото работодателят първоначално неправилно е установил референтна за повишаване в степен дата въз основа на законодателно уредено дискриминиращо въз основа на възраст зачитане на предходни периоди на заетост, при всички случаи има право на изплащане на разликата във възнаграждението, определено въз основа на недискриминационна референтна за повишаване дата,

б)    или те следва да се тълкуват в смисъл, че държавата членка има възможност чрез недискриминационно зачитане на предходните периоди на заетост да премахне дискриминацията основана на възраст и без финансова компенсация (чрез промяна на референтната за повишаване в степен дата при едновременно удължаване на периода за повишаване в степен), особено когато това разрешение, което не се отразява на възнаграждението, следва да запази ликвидността на работодателя, както и да предотврати прекомерните разходи за преизчисляване?

При утвърдителен отговор на въпрос 1, буква б):

Може ли законодателят да въведе такова недискриминиращо зачитане на предходни периоди на заетост

a)    и с обратно действие (в случая с обнародването на Закона от 27 декември 2011 г., BGBl I 2011/129, с обратно действие от 1 януари 2004 г.) или

б)    то важи едва от момента на приемането, съответно обнародването на новите разпоредби за зачитане и повишаване?

При утвърдителен отговор на въпрос 1, буква б):

Трябва ли член 21 от Хартата на основните права във връзка с член 2, параграфи 1 и 2, както и член 6, параграф 1 от Директива 2000/78/ЕО да се тълкуват в смисъл, че

а)    законодателна схема, която за период на заетост в началото на кариерата предвижда по дълъг период за повишаване и по този начин затруднява повишаването в следващата степен на заплащане, представлява непряка дискриминация, основана на възраст,

б)    при утвърдителен отговор на горния въпрос, следва ли да се тълкува в смисъл, че такава схема е пропорционална и необходима с оглед малкия професионален опит в началото на кариерата?

При утвърдителен отговор на въпрос 1, буква б):

Трябва ли член 7, параграф 1 и член 8, параграф 1 във връзка с член 6, параграф 1 от Директива 2000/78/ЕО да се тълкува в смисъл, че е възможно, съответно оправдано да се продължи действието на старата, дискриминираща въз основа на възраст схема единствено от съображения в полза на работника, за да се защити от неблагоприятни условия на заплащане в резултат на новата, недискриминираща разпоредба (клауза за гарантиране на възнаграждението), от съображения за защита на придобитите права и на оправданите правни очаквания?

При утвърдителен отговор на въпрос 1, буква б) и на въпрос 3, буква б):

а)    може ли законодателят да предвиди задължение за съдействие (изискване за съдействие) на служителя и да постави преминаването в новата система на зачитане и повишаване в зависимост от изпълнението на това изискване?

б)    може ли работник, който не оказва изискваното съдействие за ново определяне на референтната за повишаване в степен дата съгласно новата недискриминираща система за зачитане и повишаване и поради това съзнателно не се ползва от недискриминиращата разпоредба и остава доброволно в старата дискриминираща въз основа на възраст система на зачитане и повишаване, да се позовава на дискриминация основана на възраст съгласно старата система или оставането в старата дискриминираща система единствено от съображение да може да предяви парични претенции, представлява злоупотреба с право?

При утвърдителен отговор на въпрос 1, буква а) или на въпрос 1, буква б) и въпрос 2, буква б):

Изисква ли принципът на ефикасност по правото на Съюза съгласно член 47, параграф 1 от Хартата на основните права и съгласно член 19, параграф 1 ДЕС погасителната давност на произтичащи от правото на Съюза права да не започва да тече преди ясното тълкуване на правната уредба чрез обнародване на съответното решение на Съда на Европейския съюз?

При утвърдителен отговор на въпрос 1, буква а) или на въпрос 1, буква б) и въпрос 2, буква б):

Изисква ли принципът на равностойност по правото на ЕС да се разшири предвидено в националното законодателство спиране на давностния срок за предявяване на права по новата система на зачитане и повишение (член 53a, параграф 5 от Bundesbahngesetz) по отношение на възстановяването на разликата в заплащането, която произтича от старата дискриминираща въз основа на възраст система?

____________

1 Директива 2000/78/ЕО на Съвета от 27 ноември 2000 година за създаване на основна рамка за равно третиране в областта на заетостта и професиите (ОВ L 303, стр. 16; Специално издание на български език, 2007 г., глава 5, том 6, стр. 7).