Language of document :

Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Oberster Gerichtshof (Itävalta) on esittänyt 23.7.2013 – ÖBB Personenverkehr AG v. Gotthard Starjakob

(Asia C-417/13)

Oikeudenkäyntikieli: saksa

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Oberster Gerichtshof

Pääasian asianosaiset

Kantaja ja Revision-menettelyn valittaja: ÖBB Personenverkehr AG

Vastaaja ja Revision-menettelyn vastapuoli: Gotthard Starjakob

Ennakkoratkaisukysymykset

Onko perusoikeuskirjan 21 artiklaa, luettuna yhdessä direktiivin 2000/78/EY1 7 artiklan 1 kohdan sekä 16 ja 17 artiklan kanssa, tulkittava siten, että

a)    työntekijällä, jolle työnantaja on ensin määrittänyt työskentelykausien huomioon ottamisessa sovellettavan lakisääteisen, iän perusteella syrjivän järjestelmän perusteella virheellisen ikälisän saamista koskevan viitepäivämäärän, on joka tapauksessa oikeus saada nykyisen palkan ja sen palkan välinen ero, jonka hän saisi sovellettaessa syrjimätöntä ikälisän saamista koskevaa viitepäivämäärää,

b)    vai siten, että jäsenvaltiolla on mahdollisuus poistaa ikään perustuva syrjintä ottamalla työskentelykaudet syrjimättömästi huomioon myös maksamatta taloudellista hyvitystä (määrittämällä uudelleen ikälisän saamista koskevan viitepäivämäärän, jolloin ikälisän saamiseen vaadittava ajanjakso samanaikaisesti pitenee), erityisesti jos tällä palkan kannalta neutraalilla ratkaisulla pyritään säilyttämään työnantajan maksuvalmius ja välttämään uudelleen laskemisesta aiheutuvia kohtuuttomia kuluja?

Jos 1b. kysymykseen vastataan myöntävästi:

Voiko lainsäätäjä ottaa tällaisen syrjimättömän työskentelykausien huomioon ottamista koskevan järjestelmän käyttöön

a)    myös taannehtivasti (käsiteltävässä asiassa 1.1.2004 alkaen 27.12.2011 julkaistulla lailla, BGBl I 2011/129), vai

b)    sovelletaanko sitä vasta siitä ajankohdasta alkaen, jona työskentelykausien huomioon ottamista ja ikälisiä koskevat uudet säännökset on annettu tai julkaistu?

Jos 1b. kysymykseen vastataan myöntävästi:

Onko perusoikeuskirjan 21 artiklaa, luettuna yhdessä direktiivin 2000/78/EY 2 artiklan 1 ja 2 kohdan sekä 6 artiklan 1 kohdan kanssa, tulkittava siten, että

a)    sääntely, jossa työuran alussa täyttyneiden työskentelykausien yhteydessä säädetään pidemmästä ikälisän saamiseen vaadittavasta ajanjaksosta ja siten vaikeutetaan seuraavaan palkkaluokkaan siirtymistä, merkitsee ikään perustuvaa välillistä syrjintää,

b)    ja jos edellä olevaan a kohtaan vastataan myöntävästi, että tällainen sääntely on asianmukainen ja tarpeen, kun otetaan huomioon työntekijän vähäinen työkokemus työuran alussa?

Jos 1b. kysymykseen vastataan myöntävästi:

Onko direktiivin 2000/78/EY 7 artiklan 1 kohtaa ja 8 artiklan 1 kohtaa, luettuna yhdessä 6 artiklan 1 kohdan kanssa, tulkittava siten, että vanhan, iän perusteella syrjivän sääntelyn vaikutusten jatkaminen pelkästään siksi, että työntekijää voidaan suojella uudesta, syrjimättömästä sääntelystä aiheutuvilta tulonmenetyksiltä (palkan turvaamista koskeva lauseke), on sallittua tai oikeutettua saavutettujen oikeuksien turvaamiseen ja luottamuksensuojaan liittyvistä syistä?

Jos 1b. ja 3b. kysymykseen vastataan myöntävästi:

a)    Voiko lainsäätäjä säätää huomioon otettavien työskentelykausien määrittämiseksi työntekijän yhteistyövelvoitteesta ja asettaa tämän velvoitteen täyttämisen edellytykseksi siirtymiselle työskentelykausien huomioon ottamista ja ikälisiä koskevaan uuteen järjestelmään?

b)    Voiko työntekijä, joka ei tee häneltä odotettavaa yhteistyötä ikälisien saamista koskevan viitepäivämäärän uudelleen määrittämisessä työskentelykausien huomioon ottamista ja ikälisiä koskevan uuden, syrjimättömän järjestelmän perusteella eikä siten tietoisesti hyödynnä syrjimätöntä sääntelyä ja joka vapaaehtoisesti jatkaa työskentelykausien huomioon ottamista ja ikälisiä koskevassa vanhassa, iän perusteella syrjivässä järjestelmässä, vedota vanhaan järjestelmään sisältyvään ikään perustuvaan syrjintään, vai merkitseekö se, että työntekijä jatkaa vanhassa, syrjivässä järjestelmässä ainoastaan voidakseen esittää taloudellisia vaatimuksia, oikeuksien väärinkäyttöä?

Jos 1a. kysymykseen tai 1b. ja 2b. kysymykseen vastataan myöntävästi:

Edellyttääkö unionin oikeuteen sisältyvä, perusoikeuskirjan 47 artiklan ensimmäisessä kohdassa ja SEU 19 artiklan 1 kohdassa vahvistettu tehokkuusperiaate, ettei unionin oikeuteen perustuvien oikeuksien vanhentumisaika ala kulua ennen kuin oikeustila on selvitetty yksiselitteisesti julistamalla Euroopan unionin tuomioistuimen asiaa koskeva ratkaisu?

Jos 1a. kysymykseen tai 1b. ja 2b. kysymykseen vastataan myöntävästi:

Edellyttääkö unionin oikeuteen sisältyvä vastaavuusperiaate, että työskentelykausien huomioon ottamista ja ikälisiä koskevaan uuteen järjestelmään (liittovaltion rautatielain 53 a §:n 5 momentti) perustuvien oikeuksien vanhentumisajan keskeytyminen, josta säädetään kansallisessa lainsäädännössä, ulotetaan koskemaan sellaisia palkan eroja koskevia oikeuksia, jotka ovat seurausta vanhasta, iän perusteella syrjivästä järjestelmästä?

____________

1 Yhdenvertaista kohtelua työssä ja ammatissa koskevista yleisistä puitteista 27.11.2000 annettu neuvoston direktiivi 2000/78/EY (EYVL L 303, s. 16).